Quy định về hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2023

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Quy định về hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Quy định về hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

1. Hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Trách nhiệm nộp đề nghị để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chào bán, giao dịch và thanh toán lãi và gốc trên trái phiếu thuộc về tổ chức phát hành. Căn cứ tại Điều 27 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, đơn xin chào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế cần phải nộp các văn bản cơ bản sau đây:

– Kế hoạch chào bán trái phiếu được phát hành với cơ quan có thẩm quyền thích hợp và được phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể:

+ Đối với công ty cổ phần:

Thứ nhất, kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu có chứng quyền phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Quá trình bỏ phiếu cho nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Quy định về hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Thứ hai, đối với việc chào bán trái phiếu không chuyển đổi mà không có chứng quyền, tổ chức phát hành có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu phù hợp với Điều lệ của công ty. Trong trường hợp điều lệ công ty không có quy định trái ngược, Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu; tuy nhiên, phải nộp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần đây nhất, kèm theo các tài liệu hỗ trợ và hồ sơ chào bán trái phiếu.

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu thuộc về Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc chủ sở hữu công ty theo Điều lệ công ty.

+ Ngoài thẩm quyền phê duyệt được cấp cho công ty cổ phần và công ty TNHH, doanh nghiệp nhà nước còn phải tuân thủ các quy định về huy động vốn quốc tế theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cũng như pháp luật doanh nghiệp.

+ Đối với tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, quyền phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu được cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành, ngoài thẩm quyền được cấp cho công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp nhà nước.

– Việc xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được cho phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành xác nhận giới hạn phát hành nằm trong tổng giới hạn cho vay ngoại thương của đất nước.

– Các quyết định liên quan đến việc phê duyệt và ủy quyền lựa chọn phát hành trái phiếu được đưa ra ở cấp thẩm quyền thích hợp.

– Báo cáo tài chính phải được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế nếu thị trường phát hành yêu cầu.

– Hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền tại thị trường phát hành hoặc ý kiến pháp lý của công ty tư vấn luật quốc tế về việc doanh nghiệp không phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nước sở tại khi phát hành trái phiếu.

– Đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngoài các tài liệu nêu trên thì hồ sơ chào bán trái phiếu còn bao gồm:

+ Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Bản sao Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Quy định về hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

2. Quy định thủ tục chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Theo Điều 26 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế như sau:

a. Đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty không phải là công ty đại chúng:

– Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định nêu trên và tổ chức chào bán tại thị trường phát hành.

– Doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này và quy định của thị trường phát hành.

b. Đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

– Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước khi chào bán theo quy định và thực hiện chào bán trái phiếu theo quy định của thị trường phát hành.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook