Quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2023

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

Quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm lập hồ sơ chào bán để phục vụ cho việc chào bán, giao dịch và thanh toán lãi, gốc trái phiếu. Pháp luật chứng khoán quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước tại Điều 12 nghị định 153/2020/NĐ-CP. Cụ thể quy định gồm:

1. Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

Theo Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước gồm các tài liệu cơ bản sau:

– Việc phát hành trái phiếu theo quy định được cấu trúc như một kế hoạch.

– Việc cung cấp thông tin về việc chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính yêu cầu công bố các văn bản liên quan.

– Doanh nghiệp phát hành được yêu cầu ký kết hợp đồng với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu. Các hợp đồng này bao gồm:

+ Hợp đồng với tổ chức tư vấn để áp dụng chào bán trái phiếu, trừ trường hợp tổ chức phát hành trái phiếu là công ty chứng khoán được ủy quyền cung cấp dịch vụ tư vấn về đơn xin chào bán chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

+ Hợp đồng với đấu thầu, bên bảo lãnh, tổ chức phát hành trái phiếu, phù hợp với phương thức phát hành trái phiếu, trừ trường hợp tổ chức tín dụng trực tiếp bán trái phiếu cho nhà đầu tư.

+ Hợp đồng với tổ chức chịu trách nhiệm đăng ký và lưu ký trái phiếu.

+ Hợp đồng với người đại diện của chủ trái phiếu theo quy định của pháp luật chứng khoán để giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành.

+ Hợp đồng với đại lý quản lý tài sản có bảo đảm, nếu có, đối với trái phiếu bảo đảm.

+ Hợp đồng với các tổ chức khác liên quan đến việc chào bán trái phiếu, nếu có.

– Báo cáo tài chính của năm trước, được kiểm toán, được yêu cầu phải được đưa vào hồ sơ chào bán trái phiếu. Ý kiến kiểm toán về các báo cáo tài chính này phải được chấp nhận đầy đủ và bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào cũng không được ảnh hưởng đến các điều kiện của đề nghị.

Trong trường hợp ngoại lệ, tổ chức phát hành phải đưa ra lời giải thích hợp lý và nhận được xác nhận từ tổ chức kiểm toán về tác động của các trường hợp ngoại lệ.

Nếu doanh nghiệp cung cấp trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm kế toán mà không có báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm trước hoặc không có báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất cho năm trước đó, doanh nghiệp có thể sử dụng báo cáo tài chính nửa năm và báo cáo tài chính hàng quý gần đây nhất.

Báo cáo tài chính cho nửa đầu năm tài chính liền kề trước đó phải được kiểm toán hoặc kiểm toán bởi một cơ quan kiểm toán đủ điều kiện.Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu (1).

Quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

– Trong trường hợp tổ chức phát hành trái phiếu là công ty mẹ, việc chào bán trái phiếu phải bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của năm trước gần với năm phát hành, cũng như báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ từ năm trước gần với năm phát hành.

Nếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm kế toán, doanh nghiệp thiếu báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm trước gần với năm phát hành, hoặc không có báo cáo tài chính hợp nhất của năm trước được kiểm toán gần năm phát hành, thì phải thực hiện các biện pháp thích hợp theo khoản (1).

– Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín dụng đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành cụ thể (nếu có);

– Quyết định liên quan đến việc phê duyệt và ủy quyền lựa chọn phát hành trái phiếu ở cấp ủy quyền;

– Chứng thực bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có);

– Tài liệu chứng minh việc tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm tài chính và tỷ lệ đảm bảo an toàn vận hành đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

– Trong trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có chứng quyền của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngoài các tài liệu nói trên, chứng từ chào bán trái phiếu bao gồm:

+ Đăng ký chào hàng theo hình thức quy định tại Phụ lục I ban hành theo Nghị định này.

+ Bản sao quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt việc chào bán trái phiếu.

+ Cam kết của doanh nghiệp không vi phạm quy định về sở hữu chênh lệch theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần và thực hiện quyền chứng quyền.

+ Bằng văn bản xác nhận từ ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc thành lập tài khoản đóng để nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu có chứng quyền từ đề nghị.

Quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

2. Quy định hồ sơ chào bán trái phiếu thành nhiều đợt

Theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ chào bán trái phiếu thành nhiều đợt gồm các tài liệu sau:

– Hồ sơ chào bán trái phiếu thành nhiều đợt ngoài các tài liệu chào bán trái phiếu quy định tại mục 1;

– Tài liệu về dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt;

– Cập nhật tình hình chào bán và sử dụng vốn trái phiếu từ các đợt chào bán trước theo phương án phát hành trái phiếu;

– Cập nhật về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trong trường hợp đợt chào bán sau cách đợt chào bán trước từ 06 tháng trở lên và trường hợp đợt chào bán sau khác năm tài chính với đợt chào bán trước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook