Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2023

Hồ sơ gửi thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng

Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Biện pháp xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm các biện pháp:

“Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 12 tháng;

d) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng.”

Như vậy, xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 12 tháng và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng.

Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

2. Hình thức xử phạt bổ sung

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, các hình phạt bổ sung được quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các hình phạt này bao gồm việc đình chỉ các hoạt động khác nhau như hoạt động chào bán công chúng, hoạt động giao dịch, dịch vụ chứng khoán, hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, hoạt động văn phòng đại diện, lưu ký, thanh toán chứng khoán, giao dịch chứng khoán hoặc các hoạt động được ghi chép khác như đã nêu trong quyết định xử phạt, với thời hạn từ 1 tháng đến 12 tháng.

Ngoài ra, việc tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện và giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán, kéo dài từ 1 tháng đến 24 tháng, được áp dụng như một hình thức xử phạt đối với việc không tuân thủ, theo hình thức tước đã nêu ở trên.

Cuối cùng, việc tịch thu vi phạm hành chính và các phương tiện được sử dụng cho các hành vi phạm tội đó trong lĩnh vực chứng khoán được quy định.

Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

3. Quy định biện pháp khắc phục hậu quả

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, các biện pháp khắc phục vi phạm xảy ra trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được quy định cụ thể. Bản chất và phạm vi của vi phạm xác định các biện pháp khắc phục có thể được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực nói trên.

Các biện pháp khắc phục này được quy định trong Chương II của Nghị định và có thể bao gồm một hoặc nhiều hành động sau đó:

buộc rút lại chứng khoán được chào bán hoặc phát hành, hoàn trả cho nhà đầu tư số tiền đã sử dụng để mua chứng khoán hoặc tiền gửi, cùng với lãi tích lũy theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc tiền lãi từ khoản tiền gửi không hạn chế tại ngân hàng nơi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm việc lập tài khoản thu để mua chứng khoán hoặc tiền gửi tại thời điểm quyết định thực thi biện pháp này;

Thực thi việc thu hồi cổ phiếu phát hành bổ sung; bắt buộc rút lại chứng khoán được chào bán hoặc phát hành trong thời hạn vượt quá thời hạn quy định; bắt buộc phải trả lại chứng khoán và quỹ thuộc sở hữu của khách hàng; và bắt buộc tiếp tục chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ theo khung thời gian đã chỉ định.

Hơn nữa, việc công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán, được xác nhận trong Đại hội đồng cổ đông mới nhất, hoặc công bố giải thích toàn diện về việc sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu cá nhân hoặc chào bán chứng khoán công khai, trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán được phê duyệt cho năm đó, là bắt buộc.

– Bắt buộc bắt đầu chào bán công chúng phù hợp với kế hoạch đã đăng ký; thực thi việc mua lại số lượng cổ phần hoặc giấy chứng nhận quỹ đóng còn lại sau khi thực hiện chào bán công khai; thực thi việc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền về số lượng cổ phần có được từ hành vi vi phạm.

– Yêu cầu bán cổ phần hoặc vốn cổ phần hoặc vốn góp với ý định giảm tỷ lệ nắm giữ theo quy định; áp đặt bán cổ phần hoặc chứng chỉ quỹ đóng để giảm tỷ lệ nắm giữ dưới mức cần thiết để chào bán công chúng.

– Buộc thay đổi mục đích hoặc kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán cá nhân hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty gần nhất.

– Thực thi việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch và niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

– Áp dụng việc lưu ký và quản lý phân tách tài sản, vốn của từng nhà đầu tư ủy thác, mỗi quỹ đầu tư chứng khoán, mỗi công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài quản lý tại Việt Nam;

thực hiện phân tách tài sản ủy thác, tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, tài sản của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam ủy quyền; quyền nuôi con và quản lý riêng tài sản của từng quỹ đầu tư chứng khoán và chứng khoán công ty đầu tư, từng khách hàng ủy thác và tài sản của ngân hàng.

– Buộc ban quản lý tách tài khoản lưu ký, tài khoản ký quỹ gồm tiền và chứng khoán của khách hàng tại Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ khỏi tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ;

thực hiện chi tiết việc mở tài khoản lưu ký và tài khoản ký quỹ cho từng khách hàng; ủy quyền ban quản lý tách tài sản và vị thế giao dịch của từng khách hàng và của khách hàng khỏi thành viên bù trừ.

– Buộc quản lý tách biệt tài khoản, tài sản của thành viên bù trừ với tài khoản, tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; buộc quản lý tách biệt tài khoản, tài sản của từng thành viên bù trừ;

buộc quản lý tách biệt tài khoản, tài sản ký quỹ của từng thành viên bù trừ và các khách hàng của chính thành viên bù trừ đó; buộc tách biệt giữa tài sản ký quỹ, tiền gửi thanh toán cho giao dịch chứng khoán phái sinh và tiền gửi thanh toán cho giao dịch chứng khoán cơ sở;

– Buộc gỡ bỏ trang thông tin điện tử, phần mềm, hệ thống giao dịch và các trang thiết bị khác được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm;

– Buộc dừng thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng;

– Buộc dừng thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng; buộc giảm giá trị bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng theo đúng quy định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook