Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Quỹ đầu tư chứng khoán là một phương tiện đầu tư được thành lập thông qua sự đóng góp của nhà đầu tư với mục đích tạo ra lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào chứng khoán hoặc các tài sản khác, chẳng hạn như bất động sản. Nhà đầu tư từ bỏ quyền kiểm soát hàng ngày đối với các quyết định đầu tư của quỹ. Trong một số trường hợp nhất định, quỹ đầu tư chứng khoán sẽ bị giải thể. Các trường hợp giải thể xảy ra, cũng như quy trình giải thể theo quy định của luật chứng khoán, như sau:

Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

1. Trường hợp giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Khoản 1 Điều 104 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về các trường hợp giải thể quỹ đầu tư chứng khoán gồm:

“1. Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

b) Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

c) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản mà Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện;

d) Ngân hàng giám sát bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, bị giải thể, phá sản hoặc hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị chấm dứt mà công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được ngân hàng giám sát thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện;

đ) Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng;

e) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.”

Như vậy, nhà đầu tư khi rơi vào các trường hợp nêu trên sẽ phải tiến hành giải thể quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

2. Quy định trình tự thực hiện giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

Như đã nêu tại khoản 2 Điều 104 Luật Chứng khoán năm 2019:

Giải thể sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 3 tháng trước ngày quy định trong hai trường hợp sau:

– Kết luận thời gian hoạt động quy định trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

– Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời gian hoạt động quy định, theo quy định của Điều lệ Quỹ đầu tư chứng khoán;

Việc giải thể sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày quỹ đầu tư chứng khoán đáp ứng các điều kiện giải thể như được nêu dưới đây:

– Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán bị thu hồi, hoặc bị giải thể, phá sản, với điều kiện Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán không thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay thế trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện nói trên;

– Ngân hàng giám sát bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, với điều kiện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không thành lập ngân hàng giám sát trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện nói trên;

– Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán liên tục giảm xuống dưới 10 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng;

– Các trường hợp khác được nêu trong quy định của Điều lệ Quỹ đầu tư chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng giám sát cùng với Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán phải triệu tập Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư chứng khoán để ủy quyền thanh lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Lưu ý:

– Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm hoàn tất việc thanh lý tài sản quỹ và phân chia tài sản quỹ cho nhà đầu tư theo phương án được Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán thông qua.

– Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán và các tài sản còn lại sau khi trừ chi phí giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

+ Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

+ Các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác;

+ Phần còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong quỹ đầu tư chứng khoán.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook