Quy định về giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp năm 2023

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào?

Quy định về giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Quy định về giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

1. Quyền lợi người lao động được hưởng

Người lao động thỏa mãn đầy đủ các điều kiện hỗ trợ học nghề được hỗ trợ học nghề như sau:

– Số lần hỗ trợ: 01 lần

– Địa điểm hỗ trợ dạy nghề: cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ cao đẳng, công ty có khả năng thực hiện hoạt động dạy nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề dạy nghề)

– Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ tài chính cho hoạt động dạy nghề thông qua các cơ sở đào tạo. Nói cách khác, người lao động không được trực tiếp cấp kinh phí cho việc học nghề nhưng cơ sở đào tạo được cấp kinh phí để thực hiện các hoạt động đào tạo, dạy nghề cho người lao động, nhằm bảo đảm người lao động không sử dụng tiền viện trợ vào mục đích khác hơn là đào tạo nghề.

Quy định về giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

2. Quy định quy trình giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

– Địa điểm nộp: Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm những gì?

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm dịch vụ việc làm khi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ học nghề của người lao động có 02 trách nhiệm sau:

– Xem xét hồ sơ đề nghị (xem xét hồ sơ có đầy đủ và hợp lệ không)

– Trao cho người lao động phiếu hẹn trả kết quả (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ) nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động

Quy định về giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Bước 3: Trung tâm dịch vụ việc làm xác định nghề xác định cụ thể nghề nghiệp, thời gian hỗ trợ học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề nghiệp để trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ học nghề

Trung tâm dịch vụ việc làm sau khi tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành xác minh các thông tin của người lao động được nêu trong hồ sơ, bao gồm:

Nghề nghiệp của người lao động (trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc)

Thời gian hỗ trợ học nghề

Thời điểm bắt đầu học nghề

Thời điểm bắt đầu học nghề là thời điểm sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề đối với trường hợp không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu người lao động có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đang được cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện thì người lao động vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này nếu thời điểm bắt đầu đào tạo nghề nhưng phải thỏa mãn 02 điều kiện:

– Thời điểm bắt đầu đào tạo nghề đến thời điểm ban hành quyết định hỗ trợ học nghề không quá 01 tháng

– Cơ sở đào tạo nghề đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia học nghề

Mức hỗ trợ học nghề

đ. Cơ sở đào tạo nghề nghiệp (đề gửi kinh phí đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp)

Với đầy đủ các thông tin trên, trung tâm dịch vụ việc làm trình lên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh, Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề.

Bước 4: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề

Nếu người lao động được chấp thuận hỗ trợ học nghề

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề. Quyết định được lập thành 03 bản:

– 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp

– 01 bản đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để thực hiện việc đào tạo cho người lao động

– 01 bản đến người lao động

Nếu người lao động không được chấp thuận hỗ trợ học nghề

Trung tâm dịch vụ việc làm phải có văn bản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận hỗ trợ học nghề.

Bước 5: Người lao động và cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhận quyết định hỗ trợ học nghề

Người lao động

Trong thời hạn 03 ngày làm việc ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, người lao động phải đến nhận quyết định.

Nếu trong 03 ngày làm việc (được ghi trong phiếu hẹn trả kết quả), nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề (cũng không ủy quyền cho người khác đến nhận) và không có thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề và không được nhận hỗ trợ học nghề (theo quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết dịnh về việc hỗ trợ học nghề và hằng tháng phải lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook