Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp năm 2023 (Phần 1)

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

1. Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hằng tháng mà từ ngày 01/01/2007 trở đi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp người lao động đã hưởng trợ cấp một lần hoặc hằng tháng do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, nay lại bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới phát theo mức độ mất khả năng lao động, suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp để giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động trong trường hợp này luôn bao gồm: Mức bồi thường theo mức suy giảm khả năng lao động và mức bồi thường theo số năm đã đóng TNLĐ và Quỹ bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

1.1. Mức trợ cấp một lần

Đối với người lao động có mức suy giảm khả năng lao động khi giám định tổng hợp lại dưới 31%:

Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Mức trợ cấp dựa trên mức suy giảm khả năng lao động = (Mức lương cơ sở x 5) + [Số phần trăm chênh lệch giữa mức suy giảm khả năng lao động của người lao động và 5% x (mức lương cơ sở  x 0,5)]

Trong đó:

Lương cơ sở ở đây là lương cơ sở của tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa hoặc của tháng có giấy xác nhận bị nhiễm HIV/AIDS. Ví dụ: Người lao động A đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) từ tháng 8/2018.

Tháng 11/2019, người lao động bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm 15% khả năng lao động. Tháng 3/2020, người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, trong đợt giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (tháng 3/2020) xác định mức suy giảm khả năng lao động là 20%. Mức lương cơ sở áp dụng năm 2020 là 1.490.000 đồng. Có nguồn gốc từ:

Mức trợ cấp căn cứ vào mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định tổng hợp = (1.490.000 x 5) + (20 – 5) x (1.490.000 x 0,5) = 18.625.000 (đồng).

Mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Mức trợ cấp theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = (Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp x 0,5) + [(Số năm người lao động tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – 1) x (Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp x 0,3)]

Trong đó:

– Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động là lương tháng liền kề trước khi người lao động bị tai nạn, phát hiện bệnh nghề nghiệp sau cùng.

– Số năm người lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là số năm tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng.

Ví dụ: Người lao động A đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) từ tháng 8/2018. Tháng 11/2019, người lao động bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm 15% khả năng lao động.

Tháng 3/2020, người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, trong đợt giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (tháng 3/2020) xác định mức suy giảm khả năng lao động là 20%. Lương tháng 3/2020 của người lao động là 10.000.000 (đồng).

Thời gian đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động A là 01 năm 07 tháng. Có nguồn gốc từ:

Mức hưởng tùy theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giảm trừ được tính = (10.000.000 x 0,5) + 0 x (10.000.000 x 0,3) = 5.000.000 (đồng).

Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

1.2. Quy định mức trợ cấp hằng tháng

Đối với người lao động có mức suy giảm khả năng lao động khi giám định tổng hợp lại từ 31% trở lên:

Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động = (Mức lương cơ sở x 30%) + [(Mức suy giảm khả năng lao động của người lao động – 31) x (Mức lương cơ sở x 2%)]

Trong đó: Mức lương cơ sở ở đây là mức lương cơ sở tại tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định Y khoa hoặc tại tháng được cấp giấy xác nhận nhiễm HIV/AIDS.

Ví dụ: Người lao động B đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) từ tháng 8/2018. Tháng 11/2019, người lao động bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm 32% khả năng lao động.

Tháng 3/2020, người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, trong đợt giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (tháng 3/2020) xác định mức suy giảm khả năng lao động là 35%. Mức lương cơ sở áp dụng năm 2020 là 1.490.000 đồng. Có nguồn gốc từ:

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động tổng hợp sau khi giám định = (1.490.000 x 30%) + (35 – 31) x (1.490.000 x 2)%) = 566.200 (đồng).

Mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề hoặc của chính tháng đó x 0,5%) + [(Số năm người lao động đóng vào Quỹ – 01) x (Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề x 0,3%)]

Trong đó:

– Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động là lương tháng liền kề trước khi người lao động bị tai nạn, phát hiện bệnh nghề nghiệp sau cùng.

– Số năm người lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là số năm tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng.

Ví dụ: Người lao động B đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) từ tháng 8 năm 2018. Tháng 11 năm 2019, người lao động bị tai nạn lao động và được giám định mức suy giảm khả năng lao động là 32%.

Tháng 3/2020, người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, trong đợt giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (tháng 3/2020) xác định mức suy giảm khả năng lao động là 35%. Lương tháng 3/2020 của người lao động là 10.000.000 (đồng). Thời gian đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động A là 01 năm 08 tháng. Vì vậy,

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định = (10.000.000 x 0,5%) + 0 x (10.000.000 x 0,3%) = 50.000 (đồng)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook