Quy định về duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Quy định về duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Theo Điều 85 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về việc duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

1. Việc duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Công ty chứng khoán có nghĩa vụ duy trì và tuân thủ các yêu cầu cấp phép quy định tại khoản 1 điểm c và điểm d khoản 2 khoản 4 và khoản 5 Điều 74 của Luật này;

Cụ thể hơn, Công ty Chứng khoán được yêu cầu đáp ứng và tuân thủ các điều kiện cấp phép sau đây:

Điều kiện vốn bao gồm: vốn điều lệ của công ty chứng khoán phải bằng đồng Việt Nam; vốn điều lệ tối thiểu cho mỗi hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện đối với cổ đông và thành viên góp vốn bao gồm:

– Cổ đông, thành viên đóng góp từ 10% trở lên số vốn ủy quyền của một công ty chứng khoán, cá nhân liên kết với cổ đông và thành viên góp vốn đó (nếu có) không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của công ty chứng khoán khác;

– Cổ đông và thành viên góp vốn phải là nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện cơ sở liên quan đến:

– Cung cấp một trụ sở hoạt động an toàn cho giao dịch chứng khoán;

– Sự sẵn có của các cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị, vật tư văn phòng và hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình chuyên môn của giao dịch chứng khoán.

Điều kiện nhân sự bao gồm:

Có sự hiện diện của Tổng Giám đốc (Giám đốc), ít nhất 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán được đề xuất và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– (1) Không bị truy tố trách nhiệm hình sự hoặc thụ án tù, không bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

– (2) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong bộ phận chuyên môn của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc trong bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư của các doanh nghiệp khác;

– Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;

– (3) Không có hình phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 6 tháng gần đây nhất kể từ thời điểm nộp đơn.

Trường hợp Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh thì phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại (1), (2) và (3) và có Giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán phù hợp với nhiệm vụ được giao.

b) Chi nhánh của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được yêu cầu duy trì và tuân thủ các điều kiện cấp phép nêu tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 76 của Luật này. Những điều kiện này liên quan đến những điều sau đây:

– Vốn phân bổ cho các chi nhánh tại Việt Nam phải phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật này.

– Đảm bảo chi nhánh dự kiến thành lập tại Việt Nam đáp ứng các yêu cầu cần thiết về cơ sở vật chất và nhân sự.

c) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bắt buộc phải duy trì và tuân thủ các điều kiện cấp phép quy định tại khoản 1 điểm b và điểm c khoản 2 khoản 4 và khoản 5 Điều 75 của Luật này. Các điều kiện này bao gồm những điều sau đây:

Điều kiện vốn bao gồm: phần góp vốn điều lệ cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bằng đồng Việt Nam, vốn điều lệ tối thiểu cần thiết để có giấy phép thành lập và kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam do Chính phủ xác định.

Các điều kiện liên quan đến cổ đông và thành viên góp vốn như sau:

– Cổ đông và thành viên góp vốn phải là nhà đầu tư nước ngoài.

– Cổ đông, thành viên đóng góp từ 10% trở lên số vốn ủy quyền của một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cũng như bất kỳ cá nhân nào có liên quan không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác.

Các điều kiện cơ sở bao gồm những điều sau đây:

– Cung cấp trụ sở làm việc an toàn cho giao dịch chứng khoán.

– Sở hữu đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp.

Các điều kiện nhân sự đòi hỏi những điều sau đây:

Phải có Tổng Giám đốc (Giám đốc) và tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, cùng với ít nhất 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Họ không phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc thụ án tù, cũng như không được cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

– (5) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;

– Có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định của Chính phủ;

– (6) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại (4); (5) và (6) và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

d) Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải duy trì và tuân thủ các điều kiện cấp giấy phép theo quy định.

Quy định về duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

2. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi không tuân thủ các điều kiện quy định hoặc khi vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới mức vốn điều lệ tối thiểu, Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hành động khắc phục sẽ kéo dài tối đa 06 tháng đối với các điều kiện công bằng và tối đa 03 tháng đối với các điều kiện khác kể từ ngày không tuân thủ.

Quy định về duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

3. Biện pháp hạn chế hoạt động trong thời gian thực hiện phương án khắc phục

Trong quá trình thực hiện kế hoạch khắc phục nói trên, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải chịu các hạn chế hoạt động sau đây:

– Công ty cổ phần không được mở rộng hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận, mua lại cổ phần, trừ việc mua lại cổ phần của người lao động theo quy định trong quy chế phát hành cổ phần cho người lao động hoặc do sửa chữa sai sót trong giao dịch.

– Công ty chịu trách nhiệm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không tham gia hoạt động giao dịch chứng khoán bổ sung, phân phối lợi nhuận, gây quỹ hoặc thành lập công ty đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, không tăng vốn điều lệ đối với các quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán đang quản lý. Nó cũng bị cấm ký kết các hợp đồng quản lý đầu tư mới, gia hạn thời hạn hoặc nhận thêm vốn từ các khách hàng ủy thác hiện tại. Nghiêm cấm việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đầu tư ra nước ngoài.

– Chi nhánh của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook