Quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2023

Nhiệm vụ phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ

Quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo Điều 2 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức được xác định ở đây bao gồm:

– Công ty đại chúng: Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai loại sau:

+ Công ty sở hữu vốn đăng ký từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn;

+ Công ty đã tiến hành thành công việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua việc đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Chứng khoán hiện hành.

– Doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoàn toàn thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị nghề nghiệp đại chúng chào bán cổ phần dưới hình thức chứng khoán ra công chúng;

– Tổ chức phát hành: Tổ chức phát hành là tổ chức chịu trách nhiệm chào bán và phát hành chứng khoán.

– Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; tổ chức tư vấn niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

Quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

+ Tổ chức niêm yết hoặc tổ chức đăng ký giao dịch là tổ chức có chứng khoán phát hành được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

– Tổ chức kiểm toán được phê duyệt: Tổ chức kiểm toán được phê duyệt là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh mục tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để tiến hành kiểm toán theo quy định của Luật này và pháp luật kiểm toán độc lập.

– Cung cấp tổ chức tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành; tổ chức đấu thầu, đại lý phát hành;

– Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán;

– Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, sau đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, tham gia vào việc tổ chức và vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán. Hệ thống này bao gồm cả hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết và hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

Quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp. Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông và nhà đầu tư bao gồm các tổ chức. Cổ đông đề cập đến các cá nhân và tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của một công ty cổ phần. Mặt khác, các nhà đầu tư tham gia vào các khoản đầu tư trong thị trường chứng khoán.

Ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ lưu ký, bù trừ, thanh toán các giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, họ hoạt động như các ngân hàng giám sát.

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hiệp hội. Họ có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hơn nữa, họ phải chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong chứng khoán ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Họ cũng hợp tác với các cơ quan quản lý trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để phổ biến luật pháp về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các thành viên của họ.

Các tổ chức khác hoạt động trong thị trường chứng khoán hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook