Quy định về điều kiện và hồ sơ đề nghị chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về điều kiện và hồ sơ đề nghị chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng

Quy định về điều kiện và hồ sơ đề nghị chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng

Quy định về nguyên tắc hành nghề chứng khoán

Chứng khoán và thị trường chứng khoán hoạt động theo bốn nguyên tắc được pháp luật quy định trong Luật chứng khoán. Cụ thể theo Điều 5 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định có 4 nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm:

“Điều 5. Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

Công bằng, công khai, minh bạch.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.”

Để hành nghề chứng khoán ngoài việc đáp ứng các nguyên tắc chung nêu trên thì người hành nghề chứng khoán cần phải đáp ứng các nguyên tắc riêng sau đây:

Theo Khoản 2 Điều 216 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định cụ thể về nguyên tắc hành nghề chứng khoán như sau:

– Cá nhân có chứng chỉ thành thạo trong lĩnh vực môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán đủ điều kiện tham gia các hoạt động sau đây:

Môi giới chứng khoán đề cập đến vai trò của một trung gian trong một công ty chứng khoán tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán chứng khoán thay mặt cho khách hàng. Để có được chứng nhận thành thạo môi giới chứng khoán, một cá nhân phải đáp ứng các tiêu chí quy định được quy định để cấp chứng nhận đó. Sau khi chứng nhận đã được cấp, chủ sở hữu được ủy quyền tham gia vào hoạt động môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư.

Quy định về điều kiện và hồ sơ đề nghị chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng

1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng

Theo Điều 71 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các điều kiện chào bán cổ phần của công ty đại chúng như sau:

Công ty đại chúng đủ điều kiện bán cổ phần ra nước ngoài sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký chào bán cổ phần ở nước ngoài, với điều kiện đáp ứng các điều kiện quy định và tuân thủ quy định của nước sở tại.

Các điều kiện này bao gồm yêu cầu phát hành cổ phiếu phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công ty phải có quyết định từ Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc bán cổ phần ở nước ngoài và kế hoạch sử dụng vốn có được từ đề nghị. Hơn nữa, công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Ngoài ra, phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc phát hành cổ phần ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng nếu là tổ chức tín dụng, hoặc của Bộ Tài chính nếu là doanh nghiệp bảo hiểm, để phát hành cổ phần ở nước ngoài.

Quy định về điều kiện và hồ sơ đề nghị chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng

2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra nước ngoài

Theo Điều 72 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, đơn xin phê duyệt đăng ký chào bán cổ phần ở nước ngoài phải bao gồm một số tài liệu.

Thứ nhất, nó phải bao gồm một đề xuất phê duyệt việc đăng ký chào bán cổ phần ở nước ngoài, phải phù hợp với Mẫu số 19 của Phụ lục ban hành theo Nghị định này.

Ngoài ra, nó phải bao gồm các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu ở nước ngoài.

Các quyết định này cũng cần ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Hơn nữa, đơn đăng ký phải bao gồm chứng chỉ do ngân hàng hoặc chi nhánh của ngân hàng nước ngoài được cho phép theo quy định của pháp luật quản lý ngoại hối. Các chứng chỉ này nên liên quan đến việc tổ chức phát hành mở tài khoản bị chặn sẽ nhận tiền để mua cổ phiếu bằng ngoại tệ.

Cuối cùng, đơn đăng ký phải bao gồm văn bản phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nếu công ty là tổ chức tín dụng, hoặc của Bộ Tài chính, nếu công ty là doanh nghiệp bảo hiểm, theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng và kinh doanh bảo hiểm tương ứng đối với việc phát hành cổ phần ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

– Dự thảo hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nơi tổ chức phát hành đăng ký chào bán hoặc ý kiến pháp lý của công ty tư vấn luật quốc tế về việc chào bán của công ty không phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện và hồ sơ đề nghị chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook