Quy định về điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu năm 2023

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo BLDS 2015

Quy định về Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu

Quy định về Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu
1. Khái niệm trái phiếu

Khoản 3 Điều 4 Luật chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định khái niệm trái phiếu như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.”

Như vậy, trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một khoản lợi tức quy định.

Quy định về Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu

2. Quy định điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu.

Theo Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu như sau:

– Thời hạn trái phiếu đề cập đến quyết định của doanh nghiệp cho mỗi đề nghị, có tính đến yêu cầu vốn của doanh nghiệp.

– Khối lượng phát hành do doanh nghiệp phát hành xác định đối với mỗi lần chào bán, xem xét nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

– Tiền tệ được sử dụng để phát hành và thanh toán trái phiếu phụ thuộc vào thị trường mà trái phiếu được chào bán.

+ Đối với trái phiếu chào bán trên thị trường nội địa, đồng tiền được sử dụng để phát hành, thanh toán lãi suất và xuất phát trái phiếu là đồng Việt Nam.

+ Đối với trái phiếu chào bán trên thị trường quốc tế, tiền tệ dùng để phát hành, thanh toán lãi và gốc của trái phiếu là ngoại tệ, phù hợp với quy tắc của thị trường phát hành và pháp luật về quản lý ngoại hối.

Quy định về Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu

– Mệnh giá trái phiếu phụ thuộc vào thị trường mà chúng được chào bán.

Trái phiếu chào bán trên thị trường trong nước được mệnh giá bằng mệnh giá một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam.

+ Trái phiếu chào bán trên thị trường quốc tế có mệnh giá được xác định theo quy định của thị trường phát hành.

– Trái phiếu có thể được phát hành dưới các hình thức khác nhau.

+ Trái phiếu có thể ở dạng chứng chỉ, mục kế toán, hoặc dữ liệu điện tử.

+ Hình thức trái phiếu cụ thể cho mỗi lần chào bán do tổ chức phát hành quyết định, phù hợp với quy định của thị trường phát hành.

– Lãi suất danh nghĩa đối với trái phiếu có thể được xác định theo nhiều cách khác nhau.

Lãi suất danh nghĩa đối với trái phiếu có thể được cố định cho toàn bộ thời hạn của trái phiếu, thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

+ Trong trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, tổ chức phát hành phải xác định cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa trong kế hoạch phát hành và cung cấp thông tin cho người mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng.

+ Công ty xác định lãi suất danh nghĩa cho mỗi đợt chào bán dựa trên tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ. Lãi suất trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành cũng phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc xác định trái phiếu do doanh nghiệp phát hành phù hợp với các quy định được quy định trong khung pháp lý. Luật phác thảo ba loại trái phiếu riêng biệt, như sau:

Thứ nhất, “Trái phiếu chuyển đổi” là sự phát hành của một công ty cổ phần, cho phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của tổ chức phát hành theo các điều kiện và điều khoản quy định được nêu trong kế hoạch phát hành trái phiếu.

Thứ hai, “Trái phiếu có bảo đảm” là một trái phiếu cung cấp bảo đảm cho việc thanh toán lãi và gốc, toàn bộ hoặc một phần, khi đáo hạn. Bảo đảm này có nguồn gốc từ tài sản của tổ chức phát hành hoặc bên thứ ba, tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến các giao dịch được bảo đảm. Ngoài ra, thanh toán có thể được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, “Trái phiếu có chứng quyền” được phát hành bởi các công ty cổ phần và bao gồm chứng quyền. Các chứng quyền này cho phép chủ sở hữu chứng chỉ mua cổ phần phổ thông cụ thể của doanh nghiệp phát hành, tùy thuộc vào các điều kiện và điều khoản được xác định trong kế hoạch phát hành trái phiếu.

Về phương thức thanh toán tiền lãi và gốc, doanh nghiệp xác định điều này dựa trên yêu cầu vốn và thực tiễn thị trường. Thông báo được đưa ra cho các nhà đầu tư trước khi chào bán trái phiếu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook