Quy định về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Quy định về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Quy định về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước. Dự toán ngân sách nhà nước là phương án về nguồn thu và nhiệm vụ chi  ngân sách nhà nước. Dự toán ngân sách nhà nước phải tổng hợp theo thu, chi và cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ nhà nước, chi trả nợ và chi viện trợ, chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.

Dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách các cấp phải công khai đầy đủ các khoản thu, chi theo các biểu mẫu và thời hạn do cơ quan có liên quan quy định. Khi có sự thay đổi về việc hoạch định dự toán ngân sách thì sẽ thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước như thế nào?

Quy định về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước

Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước

Căn cứ vào Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước như sau:

Điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước trong trường hợp có biến động về ngân sách so với dự toán đã phân bổ cần phải điều chỉnh tổng thể:

+ Chính phủ lập dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước trình Quốc hội quyết định;

+ Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước và nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao, Ủy ban nhân dân các cấp lập dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau:

+ Dự kiến số thu không đạt dự toán được Hội đồng nhân dân quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi;

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định;

+ Dự kiến số thu không đạt dự toán được Quốc hội quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi;

+ Có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần phải điều chỉnh.

Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau:

+ Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới.

Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách nếu việc bố trí ngân sách địa phương không phù hợp với nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban nhân dân yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh dự toán ngân sách nếu việc bố trí ngân sách địa phương không phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp trên.

Quy định về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước

Điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách

Căn cứ vào Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định việc điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách như sau:

Việc điều chỉnh dự toán ngân sách đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trong các trường hợp:

+ Do điều chỉnh dự toán ngân sách;

+ Đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị trực thuộc trong phạm vi tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi được giao.

+ Cơ quan tài chính yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại dự toán: Cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Trường hợp phát hiện việc phân bổ không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách đã được giao; không đúng chính sách, chế độ quy định thì yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo phân bổ của đơn vị dự toán ngân sách.

Việc điều chỉnh dự toán phải bảo đảm các yêu cầu về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước. Sau khi thực hiện điều chỉnh dự toán, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện. Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook