Quy định về đăng ký chứng khoán năm 2023

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về đăng ký chứng khoán

Quy định về đăng ký chứng khoán
Quá trình đăng ký chứng khoán liên quan đến việc ghi lại các chi tiết liên quan đến tổ chức phát hành, chứng khoán của tổ chức phát hành và người nắm giữ các chứng khoán đó.

Điều 61 Khoản 1 Luật Chứng khoán 2019 quy định rằng chứng khoán của công ty đại chúng và các tổ chức niêm yết khác phải được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Điều này đặt ra câu hỏi về cách luật chứng khoán hiện hành quy định cụ thể việc đăng ký chứng khoán.

1. Quy định chung về đăng ký chứng khoán

Theo quy định tại Điều 61 khoản 1 và khoản 2 Luật Chứng khoán năm 2019, chứng khoán công ty đại chúng và của tổ chức niêm yết phải được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Bất kỳ chứng khoán nào của tổ chức phát hành khác đều cần được ủy quyền của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với tư cách là đại lý chuyển nhượng.

Các công ty đại chúng và tổ chức phát hành phải đăng ký thông tin về bản thân, chứng khoán và chủ sở hữu chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định nêu trên.

Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm thành lập và duy trì Sổ đăng ký chủ sở hữu chứng khoán đối với chứng khoán đăng ký tập trung.

Hơn nữa, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được giao nhiệm vụ niêm yết, tính toán và phân phối quyền cho chủ sở hữu chứng khoán dựa trên tỷ lệ thông báo của công ty đại chúng và tổ chức phát hành. Chỉ những cá nhân được liệt kê trong Sổ đăng ký cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng, theo thông báo từ công ty đại chúng hoặc tổ chức phát hành, mới được hưởng các quyền liên quan đến quyền sở hữu chứng khoán của họ.

Quy định về đăng ký chứng khoán

2. Đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Quy định đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều 3 Thông tư 119/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Điều này quy định việc đăng ký, bảo quản an toàn, thanh toán và thanh toán các giao dịch chứng khoán.

Các chi tiết về chứng khoán và phương thức đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được Chính phủ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 149 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nghị định này quy định chi tiết về việc thực hiện một số điều của Luật Chứng khoán.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định rõ các thông tin cần thiết để đăng ký, bao gồm chi tiết về tổ chức phát hành và công ty đại chúng, thông tin về chứng khoán do tổ chức phát hành, công ty đại chúng phát hành và thông tin về chủ sở hữu chứng khoán như danh sách chủ sở hữu, loại chứng khoán, số lượng chứng khoán sở hữu và tài khoản lưu ký chứng khoán.

Tổ chức phát hành và công ty đại chúng có thể đăng ký chứng khoán trực tiếp với Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc thông qua một công ty chứng khoán.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong thông tin đăng ký, tổ chức phát hành hoặc công ty đại chúng phải cập nhật thông tin với Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam. Họ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin được cung cấp tại khoản 2 Điều 3.

Công ty Cổ phần Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đã thiết lập các quy định về hoạt động đăng ký chứng khoán.

Quy định về đăng ký chứng khoán

3. Thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán

Thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán được hướng dẫn bởi Điều 8 Thông tư 119/2020/TT-BTC như sau:

3.1. Lập danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập danh sách các chủ sở hữu chứng khoán dựa trên ngày đăng ký gần đây nhất, tính toán và phân phối các quyền lợi mà các chủ sở hữu nhận được theo quy định của pháp luật. Điều này được thực hiện trên cơ sở các tài liệu sau:

a) Thông báo bằng văn bản của tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Ủy quyền của tổ chức phát hành, công ty đại chúng cho Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty theo quy định trong Hợp đồng dịch vụ.

– Khoản 2 Điều 8 Thông tư 119/2020/TT-BTC về nghĩa vụ chịu trách nhiệm với thông tin trong danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

“Điều 8. Thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán

Tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp chỉ được sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp vào mục đích đã nêu trong văn bản thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và chịu mọi trách nhiệm nếu sử dụng sai mục đích hoặc làm lộ bí mật thông tin.”

3.2. Nhận quyền và thực hiện quyền

Khoản 3, 4, 5 Điều 8 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định:

– Chủ sở hữu chứng khoán đã đăng ký nhận quyền lợi và lợi ích của mình thông qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thành viên lưu ký, nếu chủ sở hữu chứng khoán đã mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Chủ sở hữu chứng khoán chưa đăng ký nhận quyền lợi và lợi ích của họ trực tiếp từ tổ chức phát hành, công ty đại chúng hoặc tổ chức được ủy quyền.

– Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cũng như thành viên giám sát chịu trách nhiệm thực hiện quyền của chủ sở hữu chứng khoán đã đăng ký và chưa đăng ký và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do không tuân thủ các quy định về thực hiện quyền được nêu trong Thông tư này và các quy định về hoạt động nghề nghiệp của Tổng công ty trong phạm vi trách nhiệm của Công ty.

– Việc biên soạn, quy định, tổ chức thực hiện quyền của chủ sở hữu chứng khoán được thực hiện dựa trên sự cho phép của tổ chức phát hành và công ty đại chúng, cũng như quy định về thực hiện quyền của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về đăng ký chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook