Quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Theo Khoản 1 Điều 120 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng như sau:

“Điều 120. Công bố thông tin của công ty đại chúng

Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung sau đây:

a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

b) Báo cáo thường niên;

c) Báo cáo tình hình quản trị công ty;

d) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

đ) Thông tin khác theo quy định của pháp luật.”

Việc tiết lộ thông tin liên quan đến công ty đại chúng được nêu cụ thể tại Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC như sau:

– Theo nguyên tắc quy định, công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tương ứng, theo chuẩn bị của tổ chức kiểm toán đã được phê duyệt. Các báo cáo tài chính này được yêu cầu bao gồm các báo cáo toàn diện, phụ lục và giải thích phù hợp với các quy định pháp lý liên quan đến kế toán doanh nghiệp:

Quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Nếu công ty đại chúng đóng vai trò là công ty mẹ của một tổ chức khác, nó phải công bố hai báo cáo riêng biệt: báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị riêng mình, cũng như báo cáo tài chính hợp nhất trong năm, phù hợp với pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

Trong trường hợp công ty đại chúng đóng vai trò là đơn vị kế toán cấp trên, đơn vị trực thuộc bộ máy kế toán của tổ chức thì phải công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm theo quy định về kế toán doanh nghiệp;

Nếu công ty đại chúng vừa đóng vai trò là công ty mẹ của tổ chức khác và đơn vị kế toán cấp trên với đơn vị kế toán trực thuộc bộ máy kế toán riêng thì phải công bố hai báo cáo: báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính hợp nhất, phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

Công ty đại chúng được yêu cầu công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tương ứng, bao gồm báo cáo kiểm toán cho báo cáo tài chính nói trên và tài liệu giải thích do công ty cung cấp, trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không được chấp nhận đầy đủ liên quan đến báo cáo tài chính;

+ Thời hạn công bố báo cáo tài chính hàng năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

– Công ty đại chúng cũng có nghĩa vụ lập báo cáo thường niên theo định dạng quy định tại Phụ lục IV đính kèm Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố báo cáo trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán. Ấn phẩm này không quá 110 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Thông tin tài chính có trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tương ứng.

– Thông báo thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông,

trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);

+ Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố theo thời hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

– Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm đương lịch.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook