Quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

Quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

Quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

Theo Điều 121 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng như sau:

 “Điều 121. Công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải công bố thông tin định kỳ các nội dung sau đây:

a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

b) Báo cáo thường niên;

c) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với tổ chức phát hành là công ty cổ phần;

d) Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán;

đ) Thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại khoản 2 Điều 120 của Luật này.

Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải công bố thông tin theo yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này.”

Quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

Việc cung cấp thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho công chúng được quy định tại Điều 19 Thông tư 96/2020/TT-BTC theo cách sau:

– Việc phổ biến thông tin định kỳ liên quan đến báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo thường niên và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên (đối với tổ chức phát hành là công ty cổ phần) là bắt buộc từ khi kết thúc chào bán trái phiếu công khai cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Thông tư này.

– Trong trường hợp huy động vốn cho mục đích dự án đầu tư, tổ chức phát hành có nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng vốn thu được từ chào bán đã được kiểm toán, cũng như báo cáo tiến độ sử dụng vốn, kể từ khi kết thúc phát hành trái phiếu công khai cho đến khi hoàn thành thanh toán trái phiếu hoặc giải ngân số tiền huy động, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Thông tin này sẽ được quy định như sau:

+ Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải cung cấp báo cáo toàn diện về việc sử dụng vốn thu được từ việc chào bán trong báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán hoặc công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đề nghị đã kiểm toán đồng thời với báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm kiểm toán, báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng thành viên thường niên.

+ Định kỳ, tổ chức phát hành được yêu cầu công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ việc chào bán trong thời hạn 5 ngày làm việc, bắt đầu kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo.

– Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho công chúng có nghĩa vụ tiết lộ thông tin về tình trạng thanh toán ban đầu và lãi trái phiếu theo hình thức quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư này, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch hiện tại.

Quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

– Việc phổ biến thông tin bất thường liên quan đến việc xảy ra bất kỳ sự kiện nào quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này là bắt buộc và việc tiết lộ phải bao gồm bản thân sự kiện, nguyên nhân của sự kiện và mọi biện pháp khắc phục (nếu có).

– Trong trường hợp việc phát hành trái phiếu chuyển đổi không bắt buộc, tổ chức phát hành phải gửi thư thông báo cho từng đối tác và công bố thông tin về thời gian, lãi suất, giá cả và địa điểm đăng ký chuyển đổi, ít nhất 1 tháng trước ngày chuyển đổi trái phiếu.

– Công bố thông tin theo yêu cầu quy định tại Điều 12 Thông tư này. Cụ thể:

+ Trong các trường hợp sau đây, công ty đại chúng phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

+ Nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook