Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng

Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng

1. Công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng

Theo Khoản 1 Điều 124 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về việc công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng như sau:

“Điều 124. Công bố thông tin về quỹ đại chúng

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ về các nội dung sau đây của quỹ đại chúng:

a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

b) Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng;

c) Báo cáo hoạt động đầu tư;

d) Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ.”

Theo khoản 1 Điều 26 Thông tư 96/2020/TT-BTC, quy định cụ thể về việc tiết lộ thông tin liên quan đến quỹ công định kỳ được nêu như sau:

– Báo cáo tài chính: Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được yêu cầu công bố báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, cùng với báo cáo tài chính nửa năm đã được kiểm toán và báo cáo tài chính hàng quý của quỹ. Nội dung của báo cáo tài chính này phải tuân thủ các quy định kế toán của quỹ liên quan theo quy định của pháp luật. Thời hạn công bố báo cáo tài chính này được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 14 Thông tư này.

– Báo cáo hoạt động đầu tư: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có nghĩa vụ định kỳ báo cáo và công bố báo cáo hoạt động đầu tư hàng tháng, hàng quý và hàng năm của quỹ theo quy định của pháp luật về hướng dẫn và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

– Báo cáo giá trị tài sản ròng: Công ty quản lý quỹ chứng khoán phải công bố báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ công hàng tuần và công bố giá trị tài sản ròng của quỹ vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày định giá theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

– Báo cáo tóm tắt hoạt động quản lý quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được yêu cầu định kỳ công bố báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ công nửa năm và hàng năm, phù hợp với quy định pháp luật về hướng dẫn vận hành và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng

2. Công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 124 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán công bố thông tin đặc biệt về quỹ công trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào sau đây:

– Thông qua nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư.

– Quyết định thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng.

– Rút Giấy chứng nhận cấp chứng chỉ quỹ công cho công chúng.

– Tạm dừng hoặc hủy bỏ việc phát hành chứng chỉ quỹ công, hoặc chào bán quỹ công không thành công.

– Sửa đổi Điều lệ hoặc Bản cáo bạch.

– Thay đổi và bổ nhiệm những người trong cuộc mới của quỹ công, hoặc quyết định truy tố người trong cuộc của quỹ công.

– Các quyết định liên quan đến hợp nhất, sáp nhập, phân chia, tách, giải thể hoặc thay đổi thời hạn hoạt động, cũng như thanh lý tài sản của quỹ công.

– Các sự kiện khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng

3. Quy định công bố thông tin về quỹ đại chúng theo yêu cầu.

Căn cứ tại khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán có nghĩa vụ tiết lộ thông tin liên quan đến quỹ công theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con trong trường hợp xảy ra các trường hợp sau đây:

– Sự tồn tại của các thông tin liên quan ảnh hưởng đến việc chào bán và giá của chứng chỉ quỹ công;

– Biến động bất thường về giá và khối lượng giao dịch chứng chỉ quỹ công.

Điều quan trọng cần lưu ý là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Quỹ đại chúng theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC phù hợp với quy định áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông của Công ty đại chúng.

Ngoài các quy định nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 96/2020/TT-BTC, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ nghĩa vụ của quỹ đầu tư chứng khoán trong việc tiết lộ các thông tin thích hợp khác theo quy định của pháp luật về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Ngoại trừ báo cáo tài chính quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Chứng khoán 2019 đã đề cập trước đây, thời hạn công bố thông tin định kỳ khác của quỹ công như sau:

– Đối với thông tin được công bố hàng tuần: Vào ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo hoặc vào ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá (đối với quỹ mở);

– Đối với thông tin xuất bản định kỳ hàng tháng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng trước;

– Đối với thông tin xuất bản định kỳ hàng quý: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý trước;

– Đối với thông tin xuất bản định kỳ 6 tháng (nửa năm): Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng qua (nửa năm);

– Đối với thông tin xuất bản định kỳ hàng năm: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc của năm trước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook