Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
1. Công bố thông tin định kỳ về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Theo Khoản 1 Điều 125 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về việc công bố thông tin định kỳ về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng như sau:

“Điều 125. Công bố thông tin về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ các nội dung sau đây về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:

a) Các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 124 của Luật này;

b) Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

c) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.”

Cụ thể:

a. Báo cáo tài chính

Tổ chức quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được yêu cầu công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng năm, báo cáo tài chính đã kiểm toán nửa năm và báo cáo tài chính hàng quý của công ty đầu tư chứng khoán công theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

b. Báo cáo hoạt động đầu tư

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ hằng tháng, quý, năm báo cáo hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định pháp luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

c. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ hằng tuần báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định pháp luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

d. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ bán niên, hằng năm báo cáo tổng kết hoạt động quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định pháp luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

e. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tổ chức quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này. Cụ thể hơn,

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên

– Không quá 21 ngày trước ngày bắt đầu Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải thông báo trên nền tảng thông tin điện tử của công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký thương mại) về Đại hội đồng cổ đông,

nêu rõ lộ trình thực hiện tất cả các tài liệu liên quan, bao gồm lời mời họp, chương trình nghị sự, văn bản bỏ phiếu và dự thảo Nghị quyết cho từng mục chương trình nghị sự trong hồ sơ cuộc họp. Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật với bất kỳ nội dung sửa đổi hoặc bổ sung nào, nếu có.

– Biên bản Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết được thông qua cùng với các văn bản kèm theo phải được công bố trong thời hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

2. Công bố thông tin bất thường về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Khoản 2 Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 125, quy định nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải tiết lộ thông tin đặc biệt liên quan đến công ty đầu tư chứng khoán đại chúng trong trường hợp có một số trường hợp nhất định.

Những trường hợp này bao gồm việc đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán công, tạm dừng giao dịch cổ phần đối với các công ty đầu tư chứng khoán công cộng và các sự kiện cụ thể nêu tại các điểm a, c, e và m khoản 2 Điều 120, cũng như các điểm e, e và g khoản 2 Điều 124 của Luật nói trên.

Những sự kiện này bao gồm các trường hợp như đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty hoặc tài khoản được giữ tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc phát hiện hoạt động gian lận hoặc vi phạm luật liên quan đến tài khoản thanh toán của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Nếu các trường hợp được đề cập xảy ra, tài khoản có thể tiếp tục hoạt động bình thường sau khi được mở khóa trong các điều kiện được chỉ định.

Ngoài ra, việc công bố quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật, quyết định liên quan đến thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng, điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính, ý kiến không được tổ chức kiểm toán phê duyệt về báo cáo tài chính và lựa chọn hoặc thay đổi công ty kiểm toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền quy định các sự kiện khác cần tiết lộ.

Ngoài ra, việc sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch, thay đổi và bổ nhiệm người mới trong quỹ công, quyết định truy tố người trong quỹ công, quyết định về sáp nhập, chia, tách, giải thể, thay đổi thời hạn hoạt động và thanh lý tài sản của quỹ công đòi hỏi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin.

3. Quy định công bố thông tin theo yêu cầu về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Việc phổ biến thông tin về công ty đầu tư chứng khoán công của công ty nói trên được thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

Yêu cầu này được đưa ra khi có sự kiện ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc khi thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu và cần xác nhận.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook