Quy định về chuyển quyền sở hữu và quyền khác đối với chứng khoán năm 2023 (Phần 1)

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về chuyển quyền sở hữu và quyền khác đối với chứng khoán

Quy định về chuyển quyền sở hữu và quyền khác đối với chứng khoán

Việc xác lập, chuyển quyền sở hữu, quyền khác đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

1. Nguyên tắc thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Căn cứ Điều 64 Luật Chứng khoán năm 2019:

Đối với chứng khoán đã đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày ghi vào tài khoản lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Điều này có nghĩa là khi chứng khoán đã được đăng ký chính thức và ghi nhận tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thì việc chuyển quyền sở hữu được coi là ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực vào ngày cụ thể khi ghi vào tài khoản lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Đối với chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Chứng khoán (Chứng khoán của công ty đại chúng và chứng khoán của tổ chức khác niêm yết và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải được đăng ký trung ương tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) nhưng không đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thì việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký chủ sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý.

Điều này có nghĩa là nếu chứng khoán thuộc phạm vi quy định của Luật Chứng khoán nhưng chưa được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thì việc chuyển quyền sở hữu chỉ có hiệu lực kể từ ngày đăng ký vào Sổ đăng ký chủ sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam giám sát và quản lý.

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 119/2020/TT-BTC. Theo đó, nguyên tắc thực hiện được đề cập tại khoản 1 Điều 6 bao gồm:

                    “Điều 6. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán thông qua các giao dịch mua bán thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán;

b) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực hiện được qua hệ thống giao dịch chứng khoán.”

Quy định về chuyển quyền sở hữu và quyền khác đối với chứng khoán

2. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực hiện được qua hệ thống giao dịch chứng khoán

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định các trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực hiện được qua hệ thống giao dịch chứng khoán bao gồm:

Việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có thể diễn ra thông qua nhiều phương tiện khác nhau như tặng, thừa kế chứng khoán theo quy định của Bộ luật dân sự;

Kinh doanh chứng khoán bán lẻ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; tổ chức phát hành, công ty đại chúng mua cổ phần của người lao động theo quy định của điều lệ phát hành cổ phần cho nhân viên của công ty;

Tổ chức phát hành, công ty đại chúng mua cổ phần của cán bộ, người lao động được ưu tiên mua tại theo quy định của pháp luật về nắm giữ cổ phần; tổ chức phát hành, công ty đại chúng mua cổ phần theo yêu cầu của cổ đông, mua lại cổ phần của mỗi cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian chuyển nhượng giới hạn; và nhà đầu tư ủy thác chuyển quyền sở hữu chứng khoán của mình cho công ty quản lý quỹ trong trường hợp công ty quản lý quỹ nhận quản lý danh mục ủy thác bằng tài sản; và công ty quản lý quỹ chuyển quyền sở hữu chứng khoán được ủy thác cho nhà đầu tư ủy thác trong trường hợp thay đổi các điều khoản tương ứng trong hợp đồng ủy thác đầu tư là những cách khác để chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

Việc phân chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp đều là những quá trình thiết yếu trong việc quản lý, tổ chức thực thể kinh doanh. Các hoạt động này liên quan đến việc phân bổ chiến lược các nguồn lực, tái cấu trúc hoạt động và kết hợp các thực thể khác nhau để đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Quy định về chuyển quyền sở hữu và quyền khác đối với chứng khoán

Hơn nữa, góp vốn bằng cổ phiếu cho doanh nghiệp là cơ chế quan trọng để gây quỹ và mở rộng cơ sở tài chính của doanh nghiệp. Nó cho phép truyền vốn từ các cổ đông khác nhau, từ đó có thể hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp.

Việc tổ chức lại các đơn vị nghề nghiệp công là một quá trình phức tạp liên quan đến việc tái cấu trúc và sắp xếp lại lực lượng lao động trong các tổ chức khu vực công. Điều này có thể bao gồm những thay đổi trong cơ cấu tổ chức, vai trò công việc và trách nhiệm để nâng cao hiệu quả và hiệu quả.

Ngoài ra, việc giải thể doanh nghiệp và thực thể kinh doanh theo quy định của pháp luật đòi hỏi phải tuân thủ tỉ mỉ các luật và quy định liên quan điều chỉnh việc chấm dứt hoạt động kinh doanh. Quá trình này đòi hỏi phải giải quyết có trật tự các hoạt động kinh doanh, giải quyết nợ phải trả và phân phối các tài sản còn lại phù hợp với khuôn khổ pháp lý.

Khái niệm chào bán công khai liên quan đến việc chào bán chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác cho công chúng để đăng ký hoặc mua. Cơ chế này được sử dụng để huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư và được điều chỉnh bởi các quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Việc chuyển vốn nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào các tổ chức niêm yết liên quan đến việc di chuyển tài sản thuộc sở hữu của chính phủ và đầu tư vào các thực thể giao dịch công khai. Quá trình này đòi hỏi phải tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt và có thể có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường tài chính và các bên liên quan.

Hơn nữa, tổ chức đăng ký giao dịch theo phương thức đấu giá, đấu thầu cạnh tranh, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật phải tuân thủ các thủ tục, tiêu chuẩn quy định để thực hiện giao dịch đó.

Việc chuyển giao quyền sở hữu của cổ đông của các công ty đại chúng chào bán chứng khoán cho công chúng thông qua hình thức đấu giá thông qua Sở giao dịch chứng khoán đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về khung pháp lý và động lực thị trường để tạo điều kiện chuyển giao quyền sở hữu suôn sẻ và tuân thủ pháp lý.

Việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu và chứng chỉ quỹ trong giao dịch hoán đổi với các quỹ giao dịch trao đổi liên quan đến việc trao đổi quyền sở hữu trong các công cụ tài chính khác nhau. Quá trình này đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng các tài sản cơ bản, điều kiện thị trường và các yêu cầu quy định để đảm bảo tính hợp pháp và toàn vẹn của các giao dịch.

Tương tự, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán để phát hành hoặc hủy giấy chứng nhận lưu ký trong các giao dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức cấp giấy chứng nhận lưu ký ở nước ngoài đòi hỏi phải xem xét tỉ mỉ các khía cạnh pháp lý và hợp đồng chi phối các giao dịch đó. Các bên liên quan phải tuân thủ các luật và thỏa thuận liên quan để thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu một cách hợp lệ và có thể thực thi.

Việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán định giá trên thị trường tiền tệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước là hoạt động được quy định liên quan đến việc di chuyển quyền sở hữu đối với các công cụ tài chính dưới sự giám sát của ngân hàng trung ương.

Quá trình này tuân theo các hướng dẫn cụ thể và có thể có ý nghĩa đối với sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính. Ngoài ra, việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp được phát hành riêng lẻ đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về các điều khoản và điều kiện điều chỉnh các trái phiếu đó.

Điều này bao gồm các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trái phiếu, cơ cấu trả nợ và cơ chế chuyển nhượng và mua lại trái phiếu.

Việc chuyển quyền sở hữu trong hoạt động cho vay, cho vay chứng khoán theo quy định tại Điều 40 Thông tư này bao gồm một loạt các giao dịch liên quan đến cho vay, vay chứng khoán.

Điều này bao gồm việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ người cho vay sang người vay và ngược lại, cũng như chuyển quyền sở hữu tài sản được bảo đảm là chứng khoán từ người vay chứng khoán sang người cho vay chứng khoán trong trường hợp vỡ nợ.

Quá trình này cũng đòi hỏi phải chuyển quyền sở hữu chứng khoán để xử lý các trường hợp mất khả năng thanh toán đối với các giao dịch chứng khoán, đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các tác động pháp lý và tài chính của việc chuyển nhượng đó.

Việc chuyển quyền sở hữu do việc xử lý tài sản có bảo đảm đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện việc tịch thu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Thông tư này là một quá trình phức tạp liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các giao dịch có bảo đảm. Quá trình này đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt khung pháp lý và có thể liên quan đến các thủ tục tố tụng pháp lý để thực thi việc chuyển giao quyền sở hữu.

Trong trường hợp việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong một công ty đại chúng, công ty cổ phần, công ty quản lý quỹ thì sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tuân thủ các hạn chế sở hữu nước ngoài và các quy định liên quan khác.

Việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc di chuyển quyền sở hữu cổ phần mang đặc quyền, ưu đãi cụ thể cho cổ đông.

Quá trình này phải tuân thủ các quy định pháp lý điều chỉnh việc chuyển nhượng cổ phần và có thể có ý nghĩa đối với quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Ngoài ra, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán phát sinh từ việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình đòi hỏi phải có sự hiểu biết toàn diện về khung pháp lý điều chỉnh tài sản hôn nhân và chuyển giao quyền sở hữu.

Việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ sở để thực hiện chứng quyền bảo đảm và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ theo phương thức chuyển nhượng chứng khoán cơ sở liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cơ sở được sử dụng làm tài sản thế chấp cho hợp đồng tài chính.

Quy trình này đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp quy định và có thể liên quan đến giám sát theo quy định để đảm bảo tính hợp lệ và khả năng thực thi của việc chuyển nhượng.

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; chuyển quyền sở hữu chứng khoán khi quỹ trả bằng chứng khoán trong hoạt động mua bán lại của quỹ mở;

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau trong trường hợp đã đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu đó và mức giá thỏa thuận giữa các bên cao hơn giá trần của cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch;

Các trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán khác sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chuyển quyền sở hữu và quyền khác đối với chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook