Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án năm 2024 (Phần 2)

Trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án
Đã có rất nhiều trường hợp cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thi hành bản án đã chết hoặc một tổ chức đã trải qua những thay đổi như sáp nhập, giải thể hoặc chia tách. Để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên này, cần phải chuyển quyền và nghĩa vụ của họ cho các cá nhân, thực thể hoặc tổ chức khác.

Việc chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ dân sự đề cập đến các tình huống mà cá nhân hoặc thực thể có các quyền hoặc nghĩa vụ không thực hiện chúng một cách cá nhân, mà ủy thác việc thực hiện chúng cho người khác.

Điều này được đề cập tại Điều 54 Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014 (sau đây gọi là Luật thi hành án dân sự), cũng như Điều 15 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 và Điều 8 Thông tư chung số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định cụ thể việc chuyển quyền và nghĩa vụ thi hành án.

Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

1. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án với tổ chức

Khoản 1 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án với tổ chức, theo đó:

              “Điều 54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án đối với tổ chức được thực hiện như sau:

a) Trường hợp hợp nhất thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Trường hợp sáp nhập thì tổ chức sáp nhập tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Trường hợp chia, tách thì cơ quan ra quyết định chia, tách phải xác định rõ cá nhân, tổ chức tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quyết định chia, tách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu quyết định chia, tách không quy định nghĩa vụ của các tổ chức mới thì sau khi chia, tách các tổ chức mới có trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị chia, tách;

d)Trường hợp giải thể thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết trước khi ra quyết định. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị giải thể được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.

Trường hợp doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải thể theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tài sản để thi hành án không còn do thực hiện quyết định giải thể trái pháp luật thì cơ quan ra quyết định giải thể phải chịu trách nhiệm thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức bị giải thể tương ứng với tài sản đó;

đ) Trường hợp phá sản thì quyền, nghĩa vụ thi hành án được thực hiện theo quyết định về phá sản;

e)Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần mà trước đó chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của mình thì sau khi chuyển đổi, công ty cổ phần tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.”

Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

3. Thủ tục chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Tổ chức, cá nhân được giao quyền, trách nhiệm thi hành án có đặc quyền nộp yêu cầu thi hành án, hoặc có nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật này. Lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự đưa ra quyết định về việc thi hành án đối với cá nhân, tổ chức mới nổi, phù hợp với quyền và nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao, đồng thời đưa ra quyết định hủy bỏ quyết định thi hành án trước đó.

Đối với các quyết định, thông báo khác liên quan đến thi hành án, tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, cơ quan thi hành án dân sự lưu giữ, vô hiệu hóa, ra quyết định, thông báo thay thế theo quy định của pháp luật này.

4. Quy định trường hợp đương sự thỏa thuận về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ về thi hành án cho người thứ ba thì người thứ ba có quyền, nghĩa vụ của đương sự.

Việc chuyển giao quyền và trách nhiệm thi hành bản án sau đó được tiến hành theo quy định của Bộ luật Dân sự về chuyển giao quyền và trách nhiệm. Quá trình này không cản trở quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác và phải được ghi lại bằng một thỏa thuận đã ký xác nhận việc chuyển giao quyền và trách nhiệm thi hành bản án.

Trong trường hợp cá nhân bị xử tử chuyển một phần hoặc toàn bộ quyền thi hành án cho bên thứ ba, bên thứ ba đó đảm nhận vai trò của người bị xử tử tương ứng với phần quyền được chuyển giao và chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của cá nhân bị thi hành theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Người chuyển giao quyền thi hành án phải thông báo chính thức cho người chịu trách nhiệm thi hành án bằng văn bản, cơ quan thi hành án dân sự giám sát thi hành án phải được thông báo về việc chuyển quyền thi hành án. Việc chuyển giao quyền thi hành bản án không cần phải có sự đồng ý của người chịu trách nhiệm thi hành án, trừ khi có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khác.

Trong trường hợp cá nhân được yêu cầu thi hành bản án chuyển giao nhiệm vụ thi hành án cho bên thứ ba thì phải có sự đồng ý của người bị xử tử. Người nhận nghĩa vụ được chuyển giao chịu trách nhiệm của cá nhân được yêu cầu thi hành bản án, và nếu không tuân thủ tự nguyện thi hành án thì phải chịu các biện pháp an ninh, biện pháp cưỡng chế để thi hành án theo Luật thi hành án dân sự.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook