Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án năm 2024 (Phần 1)

Nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án
Đã có rất nhiều trường hợp cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thi hành bản án đã chết hoặc một tổ chức đã trải qua những thay đổi như sáp nhập, giải thể hoặc chia tách. Để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên này, cần phải chuyển quyền và nghĩa vụ của họ cho các cá nhân, thực thể hoặc tổ chức khác.

Việc chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ dân sự đề cập đến các tình huống mà cá nhân hoặc thực thể có các quyền hoặc nghĩa vụ không thực hiện chúng một cách cá nhân, mà ủy thác việc thực hiện chúng cho người khác.

Điều này được đề cập tại Điều 54 Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014 (sau đây gọi là Luật thi hành án dân sự), cũng như Điều 15 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 và Điều 8 Thông tư chung số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định cụ thể việc chuyển quyền và nghĩa vụ thi hành án.

Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

1. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án với tổ chức

Khoản 1 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án với tổ chức, theo đó:

              “Điều 54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án đối với tổ chức được thực hiện như sau:

a) Trường hợp hợp nhất thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Trường hợp sáp nhập thì tổ chức sáp nhập tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Trường hợp chia, tách thì cơ quan ra quyết định chia, tách phải xác định rõ cá nhân, tổ chức tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quyết định chia, tách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu quyết định chia, tách không quy định nghĩa vụ của các tổ chức mới thì sau khi chia, tách các tổ chức mới có trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị chia, tách;

d)Trường hợp giải thể thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết trước khi ra quyết định. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị giải thể được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.

Trường hợp doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải thể theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tài sản để thi hành án không còn do thực hiện quyết định giải thể trái pháp luật thì cơ quan ra quyết định giải thể phải chịu trách nhiệm thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức bị giải thể tương ứng với tài sản đó;

đ) Trường hợp phá sản thì quyền, nghĩa vụ thi hành án được thực hiện theo quyết định về phá sản;

e)Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần mà trước đó chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của mình thì sau khi chuyển đổi, công ty cổ phần tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.”

Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

2. Quy định chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án với cá nhân

Nếu người bị thi hành hoặc chịu trách nhiệm thi hành án đã qua đời thì quyền và nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật thừa kế. Điều này được làm sáng tỏ tại Điều 15 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP như sau:

– Khi có nghĩa vụ trả lại tài sản và người chịu trách nhiệm thi hành án đã qua đời nhưng có người trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo đúng cách giao người quản lý chuyển tài sản cho người bị xử tử. Nếu khung thời gian này trôi qua mà không hoàn thành, cơ quan thi hành án dân sự sẽ tổ chức chuyển nhượng tài sản, kể cả việc cưỡng bức chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp có nghĩa vụ thanh toán nợ và phân phối tài sản của cá nhân quá cố thì cơ quan thi hành án dân sự ra thông báo bằng văn bản, thời hạn nhất định là 30 ngày kể từ ngày thông báo thích hợp, để người thừa kế, người quản lý di sản thực hiện nghĩa vụ thi hành

Hết 30 ngày, nếu người thừa kế hoặc người quản lý di sản không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản để lại của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án, đồng thời ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để những người liên quan đến tài sản thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế.

Hết thời hạn thông báo về thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.

– Trường hợp chưa xác định được người thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nơi có tài sản, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày thông báo, niêm yết để người thừa kế biết, liên hệ và thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại; hết thời hạn này mà không có người khai nhận thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook