Quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học năm 2023 (Phần 2)

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, viện hàn lâm và viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này không quy định đối với các chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp, bao gồm cả chương trình liên kết với nước ngoài theo quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Khái quát về chương trình đào tạo của giáo dục đại học

– Đối với mỗi trình độ giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng tối thiểu mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.

Quy trình xây dựng, đánh giá và phổ biến chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đào tạo đại học có người nước ngoài theo học; quyết định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình đại học.

– Chương trình học nghề là hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế, tổ chức nhằm đạt được mục tiêu giáo dục để cấp văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho người học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, phạm vi kiến ​​thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với mục tiêu, ngành học, trình độ đào tạo và tiêu chí thực hiện theo khung trình độ quốc gia.

– Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp.

– Chuẩn đầu vào (hay yêu cầu đầu vào) của một chương trình đào tạo là những yêu cầu tối thiểu về trình độ, năng lực, kinh nghiệm mà người học cần có để theo học chương trình đào tạo.

– Môn học, học phần (sau đây gọi là học phần) là tập hợp các môn học nhằm đạt mục tiêu học tập xác định, trang bị cho người học kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực trong một lĩnh vực môn học hẹp của chương trình đào tạo là một hoạt động dạy và học. Tổ chức một khóa học chính quy được dạy và học trong một học kỳ.

– Chương trình đào tạo gồm nhiều học phần và các hoạt động học tập, nghiên cứu khác có tính chất chung về chuyên môn. Đóng một vai trò khác biệt trong việc thực hiện các mục tiêu của chương trình đào tạo và các yêu cầu về hiệu suất. Các thành phần được sử dụng để tạo thành cấu trúc tổng thể của chương trình đào tạo, bao gồm giáo dục phổ thông, nghiên cứu cơ bản, cốt lõi và cơ sở ngành, thực tập và kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học và các thành phần.

Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo của giáo dục đại học

Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo phải đảm bảo được các nội dung sau đây:

– Làm rõ vai trò của từng cấu phần, mô đun, mối liên hệ logic, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cấu phần, mô đun để đảm bảo đạt được mục tiêu, yêu cầu chung của chương trình đào tạo.

– Cần nêu rõ đặc điểm, yêu cầu chung về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực, nhóm ngành ở trình độ đào tạo và tạo điều kiện thực hiện liên thông giữa các ngành, trình độ đào tạo. đồng thời thể hiện được nét đặc thù và yêu cầu của ngành đào tạo.

– Phải chỉ rõ những thành phần cốt lõi bắt buộc đối với mọi người học. Đồng thời, quy định các thành phần bổ sung, tự chọn để chọn ngành học theo nguyện vọng nghề nghiệp của bản thân.

– Phải định hướng được cho người học đồng thời đảm bảo tính mềm dẻo, tạo điều kiện cho người học xây dựng kế hoạch học tập cá nhân theo tiến độ và trình tự phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân.

Mỗi thành phần, học phần của chương trình đào tạo phải quy định mục tiêu, yêu cầu đầu vào và đầu ra, số tín chỉ và nội dung, đặc điểm chuyên môn; đóng góp rõ nét trong thực hiện mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Yêu cầu đối với chương trình đào tạo đại học và chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7:

– Giáo dục đại cương bắt buộc bao gồm các môn lý luận chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định hiện hành.

– Đối với các chương trình đào tạo song ngành, ngành chính – ngành phụ, chương trình đào tạo cần được cấu trúc để thể hiện rõ những thành phần chung và những phần riêng theo từng ngành.

– Đối với chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7, yêu cầu khối lượng thực tập tối thiểu 8 tín chỉ.

Yêu cầu đối với chương trình đào tạo thạc sĩ:

– Định hướng nghiên cứu: khối lượng nghiên cứu khoa học từ 24 đến 30 tín chỉ, bao gồm 12 đến 15 tín chỉ cho luận văn, 12 đến 15 tín chỉ cho các đồ án, dự án, chuyên đề nghiên cứu khác;

– Định hướng ứng dụng: thực tập từ 6 đến 9 tín chỉ; học phần tốt nghiệp từ 6 đến 9 tín chỉ dưới hình thức đề án, đồ án hoặc dự án.

Yêu cầu đối với chương trình đào tạo tiến sĩ:

– Tối thiểu 80% nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

– Tối đa 16 tín chỉ các học phần, môn học bắt buộc hoặc tự chọn đối với đầu vào trình độ thạc sĩ.

– Tối thiểu 30 tín chỉ các học phần, môn học bắt buộc hoặc tự chọn đối với đầu vào trình độ đại học.

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập

– Phương pháp sư phạm phải được thiết kế theo hướng lấy người học, chủ thể làm trung tâm trong quá trình giáo dục nhằm tạo động lực, khuyến khích tích cực, nỗ lực tham gia vào các hoạt động học tập. Hướng dẫn hiệu quả người học đạt chuẩn đầu ra đối với từng mô đun, hợp phần và tổng thể chương trình đào tạo.

– Việc đánh giá kết quả học tập của người học cần dựa trên chuẩn đầu ra và xác định mức độ đạt được của người học theo mức độ tư duy quy định trong chuẩn đầu ra đối với từng học phần, cấu phần và chương trình đó.

– Đánh giá kết quả học tập của người học cần dựa trên đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Nó là cơ sở để phối hợp nhanh chóng các hoạt động dạy và học, khuyến khích sự cố gắng của người học, hỗ trợ người học tiến bộ, cải tiến chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ

– Chuẩn chương trình phải quy định những yêu cầu tối thiểu về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ để tổ chức giảng dạy và hỗ trợ người học nhằm đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

– Yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình đại học, giảng dạy chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7:

+ Giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trợ giảng có trình độ đại học trở lên.

+ Có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu để chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

+ Có ít nhất 05 tiến sĩ có chuyên môn phù hợp là giảng viên cơ hữu để chủ trì giảng dạy chương trình, trong đó mỗi thành phần của chương trình phải có giảng viên với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy.

+ Có đủ số lượng giảng viên để đảm bảo tỉ lệ sinh viên trên giảng viên không vượt quá mức quy định cho từng lĩnh vực, nhóm ngành hoặc ngành đào tạo.

– Yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình thạc sĩ:

+ Giảng viên có trình độ tiến sĩ.

+ Có ít nhất 05 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, trong đó có một giáo sư hoặc phó giáo sư chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

+ Có giảng viên cơ hữu với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy đối với từng môn học, học phần của chương trình.

+ Có đủ người hướng dẫn để đảm bảo tỷ lệ tối đa 05 học viên trên một người hướng dẫn.

– Yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình tiến sĩ:

+ Giảng viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư; hoặc có trình độ tiến sĩ với năng lực nghiên cứu tốt.

+ Có ít nhất 01 giáo sư (hoặc 02 phó giáo sư) ngành phù hợp và 03 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu.

+ Có đủ người hướng dẫn để đảm bảo tỉ lệ tối đa 07 nghiên cứu sinh/giáo sư, 05 nghiên cứu sinh/phó giáo sư và 03 nghiên cứu sinh/tiến sĩ.

– Chuẩn chương trình cho các ngành, nhóm ngành quy định yêu cầu cụ thể về đội ngũ giảng viên không thấp hơn quy định về đội ngũ giảng viên đã nêu trong các trường hợp trên; yêu cầu cụ thể về tỉ lệ người học trên giảng viên; yêu cầu về đội ngũ nhân lực hỗ trợ đào tạo (nếu cần thiết), phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực nhóm ngành hoặc ngành đào tạo.

Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu

Chuẩn chương trình cho các ngành, nhóm ngành quy định những yêu cầu tối thiểu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, công nghệ thông tin, thư viện, học liệu, hệ thống quản lý hỗ trợ học tập, quản lý đào tạo, để giúp người học đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook