Quy định về chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội

Quy định về chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội
Căn cứ vào Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 03 nhóm chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội. Sau đây chúng tôi xin trình bày về trách nhiệm thanh tra của 03 nhóm chủ thể này.

1. Thanh tra lao động – thương binh và xã hội

Thanh tra lao động – thương binh và xã hội bao gồm Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, là 02 cơ quan thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chuyên môn về lao động của Chính phủ) và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chuyên môn về lao động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện công việc như thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn, vệ sinh lao động

Cả bảo hiểm xã hội, giúp sức cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các công tác này, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng là cơ quan quản lý về bảo hiểm xã hội đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý về bảo hiểm xã hội đối với Bảo hiểm xã hội cấp địa phương.

Tuy nhiên, quyền hạn thanh tra của 02 nhóm thanh tra chuyên ngành này chỉ trong phạm vi mà Luật thanh tra số  56/2010/QH12 ngày 15/11/2010. Do đó, căn cứ vào Khoản 1 Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có thể nói trách nhiệm của Thanh tra lao động – thương binh và xã hội là thực hiện chức năng chuyên ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật thanh tra.

Quy định về chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội

2. Thanh tra tài chính

Thanh tra tài chính bao gồm Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, là 02 cơ quan thuộc Bộ Tài chính (cơ quan chuyên môn về quản lý tài chính của Chính phủ) và Sở Tài chính (cơ quan chuyên môn về quản lý tài chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, cũng giống như Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thực hiện các nhiệm vụ như thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, miễn nhiệm liên quan đến hoạt động của Quản lí Tài chính (thanh tra chuyên ngành), phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí chống lãng phí, thanh tra hành chính đối với vơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi của Bộ Tài chính, Sở Tài chính.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý các chính sách và hệ thống của Quỹ hưu trí quốc gia, việc quản lý các chính sách và tổ chức của Quỹ hưu trí quốc gia trong khu vực cũng là trách nhiệm của Bộ Tài chính. Vì vậy, theo Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Quy định về chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (cấp trung ương) có Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh có Phòng Thanh tra – Kiểm tra, các cơ quan này thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành liên quan trực tiếp đến bảo hiểm xã hội, mà theo Khoản 3 Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook