Quy định về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng trong 07 trường hợp sau:

1. Chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bảo hiểm thất nghiệp cơ bản dành cho người lao động. Khi người lao động thất nghiệp và có đủ các điều kiện liên quan đến thời gian thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đương nhiên được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trợ cấp thất nghiệp của người lao động được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp (một trong những nguồn thu nhập chính của quỹ này còn là tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động).

Quy định về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp
2. Chủ thể quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ, chủ thể thực hiện quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài Chính.

Nội dung và mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và quy định của pháp luật về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp hằng năm

a. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân chia các cấp từ trung ương đến địa phương thực hiện quản lý, đối với phần Quỹ được sử dụng và thực hiện thu trên khu vực mà các cấp quản lý.

Quy định về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

b. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (ví dụ: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ hỗ trợ học nghề, hồ sơ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ người lao động, hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp) và các nhiệm vụ liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp (phê duyệt cho người lao động tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp)

c. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ thu bảo hiểm thất nghiệp đối với các đối tượng thu thuộc quản lý của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (người sử dụng lao động thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

4. Quy định phương thức chuyển kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ:

– Thứ nhất, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm khoản chi cho hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

– Thứ hai, căn cứ vào dự toán chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp được Thủ tướng Chỉnh phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp) thực hiện chuyển đủ và kịp thời chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an.

– Thứ ba, phương thức chuyển kinh phí:

+ Thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

+ Thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

+ Riêng với chi ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook