Quy định về chế độ làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội năm 2023

Trách nhiệm liên quan đến công an xã bán chuyên trách năm 2023

Quy định về chế độ làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội năm 2023

Quy định về chế độ làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội năm 2023

Theo Điều 11 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ, chế độ làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được thể hiện như sau:

1. Hoạt động theo chế độ tập thể thông qua các cuộc họp

1.1. Họp thường kỳ

– Họp thường kỳ 03 tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

– Trong nội dung cuộc họp, đối với những vấn đề không nhất thiết phải thảo luận tại cuộc họp (dù thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội) thì Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội phải gửi văn bản lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng quản lý

1.2. Họp bất thường

Hội đồng quản lý có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách trong trường hợp một trong các chủ thể sau đây có đề nghị:

– Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

– Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội (cũng là thành viên của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội)

– Trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

2. Tổ chức cuộc họp

Quy định về chế độ làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội năm 2023

2.1. Chủ thể có trách nhiệm tổ chức (triệu tập và chủ trì) cuộc họp Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý (được Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội ủy quyền)

2.2. Chuẩn bị cuộc họp

– Nội dung và tài liệu của cuộc họp được gửi đến các thành viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội trước ngày họp ít nhất 05 ngày làm việc. Các thành viên nhận được nội dung và tài liệu có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị, để đóng góp ý kiến, thảo luận và phối hợp ra Nghị quyết trong cuộc họp.

– Thành viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản lý bảo hiểm.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác về các thông tin và tài liệu về những nội dung này theo yêu cầu. (Việc yêu cầu và cung cấp tài liệu, thông tin trong trường hợp này có thể được thực hiện trước, trong và sau khi các cuộc họp của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội diễn ra, thậm chí không phát sinh cuộc họp cũng có thể thực hiện)

2.3. Diễn biến cuộc họp

Điều kiện tổ chức cuộc họp:

Cuộc họp của Hội đồng quản lý được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) thành viên của Hội đồng quản lý tham dự

Thành phần tham dự:

– Thành viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

– Lãnh đạo Bộ, ngành và Thủ trưởng đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (trong trường hợp cuộc họp bàn về nội dung công việc liên quan đến các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam này)

Quá trình họp:

– Các chủ thể có mặt tại cuộc họp tiến hành thảo luận về các nội dung được gửi đến các thành viên trước khi cuộc họp diễn ra

– Các thành viên không có mặt tại cuộc họp được gửi ý kiến tham gia bằng văn bản (về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp)

– Các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình

– Các thành viên của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội biểu quyết về các vấn đề được nêu ra trong cuộc họp (các lãnh đạo Bộ, ngành và Thủ trưởng đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được mời tham gia không được biểu quyết)

+ Trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản lý biểu quyết tán thành thì Nghị quyết được ban hành. Nghị quyết này được gửi đến các thành viên của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội (có mặt hoặc không có mặt tại cuộc họp) và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức thực hiện

+ Số thành viên đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản lý

+ Đối với các vấn đề chưa thống nhất ý kiến giữa các thành viên Hội đồng quản lý thì Chủ tịch Hội đồng quản lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định

Quy định về chế độ làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội năm 2023

3. Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động

Hằng năm, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả hoạt động của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội (trong đó nêu rõ các hoạt động cũng như kinh phí)

4. Quy định kinh phí hoạt động, địa điểm làm việc, con dấu của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

– Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội: Do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo

– Địa điểm làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, Phó Chủ tịch thường trực, văn phòng giúp việc: Do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bố trí (hiện nay ở Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

– Con dấu mà Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội sử dụng là con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5. Thành viên và người giúp sức

Các thành viên của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành mình để giúp việc (làm việc ở văn phòng giúp việc cho Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chế độ làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook