Quy định về các sự kiện công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về các sự kiện công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường

Quy định về các sự kiện công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường

Quy định về các sự kiện công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường

Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định rằng công ty giao dịch công khai bắt buộc phải tiết lộ thông tin đặc biệt trong thời hạn 24 giờ sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đó:

– Tài khoản ngân hàng của công ty hoặc tài khoản ngân hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị cản trở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán xác định dấu hiệu hoạt động gian lận hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán. Tài khoản được phép tiếp tục hoạt động sau khi bị cản trở trong các trường hợp cụ thể tại thời điểm này;

– Khi sao chép văn bản chính thức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc khi công ty quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ phạm vi hoạt động kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận thành lập, hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;

– Được phê duyệt theo quyết định đưa ra trong Đại hội đồng cổ đông bất thường. Các văn bản được công bố bao gồm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, biên bản cuộc họp và các tài liệu kèm theo, nghị quyết hoặc biên bản bỏ phiếu (trong trường hợp có ý kiến bằng văn bản của cổ đông). Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông cho phép hủy niêm yết, công ty có nghĩa vụ tiết lộ thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ chấp thuận của các cổ đông không được coi là cổ đông lớn;

– Quyết định mua bán cổ phần của công ty hoặc cổ phần của quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của chủ trái phiếu có quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; quyết định về việc chào bán chứng khoán ở nước ngoài và quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán;

Quy định về các sự kiện công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường

– Quyết định liên quan đến mức cổ tức, hình thức thanh toán cổ tức, thời điểm trả cổ tức; quyết định về việc chia, hợp nhất cổ phần;

– Quyết định tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), giải thể, phá sản doanh nghiệp; thay đổi mã số thuế, sửa đổi tên công ty, con dấu công ty; thay đổi địa điểm; thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở, chi nhánh, nhà máy hoặc văn phòng đại diện hiện có; ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tuyên bố chiến lược công ty, kế hoạch phát triển trung hạn, kinh doanh hàng năm kế hoạch;

– Quyết định sửa đổi kỳ kế toán và chính sách kế toán áp dụng (không bao gồm thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật) được thông báo cho công ty kiểm toán đã thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tương ứng hoặc thay đổi của công ty kiểm toán (sau khi thực hiện hợp đồng). Ngoài ra, việc hủy bỏ hợp đồng kiểm toán đã thực hiện sẽ diễn ra.

Quy định về các sự kiện công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường

– Quyết định tham gia đóng góp vốn được thành lập hoặc mua lại với mục đích tăng quyền sở hữu trong một công ty, dẫn đến việc công ty trở thành công ty con hoặc công ty liên kết, hoặc bán cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu trong công ty con hoặc chi nhánh dẫn đến việc công ty không còn là công ty con hoặc công ty liên kết, hoặc giải thể công ty con hoặc công ty liên kết.

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị liên quan đến các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người trong cuộc, bên liên quan của người trong cuộc hoặc các bên liên quan của công ty đại chúng được xem xét.

– Trong trường hợp thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau:

+ Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phần thì bắt đầu báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, chuyển đổi theo quy định của pháp luật về phát hành chứng khoán.

+ Trường hợp công ty mua lại cổ phần của mình hoặc bán cổ phần quỹ thì bắt đầu báo cáo kết quả giao dịch theo quy định của pháp luật về việc mua lại cổ phần của chính mình hoặc bán cổ phần quỹ.

+ Trường hợp công ty mua cổ phần thuộc sở hữu của người lao động theo quy định về phát hành cổ phần cho nhân viên của công ty hoặc mua lại các lô bán lẻ theo yêu cầu của cổ đông, hoặc công ty chứng khoán mua cổ phần riêng để sửa lỗi giao dịch hoặc mua các lô bán lẻ thì công ty phải công bố thông tin trong thời hạn 10 ngày đầu tháng căn cứ vào ngày giao dịch đã hoàn thành và cập nhật thông tin.

– Công ty tham gia sửa đổi, bổ nhiệm các cá nhân mới, bổ nhiệm lại, sa thải nhân viên nội bộ và nhận đơn từ chức từ các cá nhân nội bộ (phù hợp với thời hạn hiệu lực theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty). Đồng thời, công ty cung cấp thông tin nội bộ mới cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Phụ lục III đính kèm Thông tư này.

– Quyết định mua sắm, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị vượt quá 15% tổng tài sản của công ty dựa trên báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán gần đây nhất hoặc báo cáo tài chính được kiểm toán 6 tháng gần đây nhất. Trong trường hợp công ty đại chúng đóng vai trò là công ty mẹ, quyết định này dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất.

– Khi nhận được quyết định truy tố công ty và người trong cuộc; giam giữ và truy tố trách nhiệm hình sự đối với người trong cuộc của công ty.

– Khi nhận được bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật theo pháp luật của Toà án liên quan đến hoạt động của công ty; Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật thuế.

– Công ty đã nhận được thông báo từ Tòa án về việc xem xét đơn khởi kiện tố tụng phá sản của doanh nghiệp.

– Nếu công ty nhận thức được các sự kiện hoặc thông tin ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc sửa chữa các sự kiện và thông tin đó.

– Khi các sự kiện khác phát sinh có tác động đáng kể đến tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý của công ty.

– Phê duyệt hoặc thu hồi niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán ngoại hối

Tiết lộ thông tin trong các trường hợp bất thường khác

Sau khi sửa đổi kỳ kế toán, công ty đại chúng công bố báo cáo tài chính giữa hai kỳ kế toán của năm tài chính trước và năm tài chính mới theo quy định của pháp luật kế toán doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán chứng thực báo cáo kiểm toán, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu năm tài chính mới.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về các sự kiện công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook