Quy định về các dịch vụ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cung cấp năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về các dịch vụ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cung cấp

Công ty quản lý quỹ phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty, thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban điều hành và ban hành các quy định về kiểm soát nội bộ bao gồm cơ chế, chính sách, quy trình và quy định nội bộ.

Quy định về các dịch vụ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cung cấp

1. Trách nhiệm của Bộ phận kiểm soát nội bộ

Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhiệm:

– Việc giám sát được thực hiện để đảm bảo rằng hoạt động của từng vị trí, bộ phận và tất cả các hoạt động của công ty tuân thủ luật pháp, chính sách, thủ tục chuyên môn và quy định nội bộ của công ty.

– Giám sát chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các hoạt động được giao, phi tập trung và ủy quyền của tất cả nhân viên trong công ty. Nguyên tắc phân cấp và ủy quyền trong công ty phải đảm bảo những điều sau:

+ Cơ chế phân cấp và ủy quyền phải rõ ràng, chính xác và minh bạch, đảm bảo phân chia rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cá nhân, bộ phận trong công ty. Quy trình kinh doanh phải đảm bảo sự phân biệt giữa các chức năng và nhiệm vụ của từng vị trí hoặc bộ phận trong công ty, bao gồm phân tích, đánh giá, phê duyệt hoặc ra quyết định, tổ chức thực hiện, báo cáo và giám sát sau đầu tư.

+ Một cá nhân không thể giữ nhiều vị trí có thể tham gia vào các hoạt động có mục đích và lợi ích mâu thuẫn hoặc trùng lặp. Nhân sự phải được sắp xếp theo cách ngăn cản một cá nhân đưa ra quyết định độc lập và thực hiện hai hoặc nhiều hoạt động trong toàn bộ quá trình kinh doanh mà không cần tham khảo ý kiến của các bộ phận hoặc cá nhân khác.

– Cần có sự tham gia tích cực vào việc phát triển và giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách, quy định, quy trình và quy tắc nội bộ của công ty nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích. Điều này bao gồm giám sát việc tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, biên soạn, lưu trữ, phân tích và giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên.

– Sự tham gia tích cực vào việc phát triển và tổ chức các quy trình quản lý rủi ro là cần thiết cho công ty và từng khách hàng được ủy thác. Điều này đòi hỏi phải xác định và đánh giá kịp thời mức độ rủi ro, thiết lập giới hạn đầu tư và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và quản lý rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động đầu tư của công ty và của khách hàng được ủy thác.

– Việc giám sát đảm bảo giá trị tài sản ròng của danh mục đầu tư ủy thác, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được định giá theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ. Hơn nữa, nó đảm bảo quản lý an toàn và hiệu quả tài sản và nguồn lực của công ty, quản lý riêng biệt và độc lập các tài sản của khách hàng được ủy thác,

và chuẩn bị trung thực, chính xác, kịp thời và cập nhật đầy đủ các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động, báo cáo về các chỉ số an ninh tài chính khác và các báo cáo khác của công ty theo quy định.

– Giám sát, bảo đảm hệ thống thông tin tài chính và quản lý trung thực, đầy đủ, kịp thời và chính xác; có hệ thống thông tin dự phòng để kịp thời xử lý những sự cố phát sinh như thiên tai, cháy, nổ, bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của công ty;

– Đề xuất phương án giải quyết, xử lý tranh chấp, xung đột lợi ích, khiếu kiện từ khách hàng, đối tác; các phương án dự phòng khắc phục hậu quả khi sự cố xảy ra;

– Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong trường hợp công ty quản lý quỹ không phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.

Quy định về các dịch vụ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cung cấp

Quy định về các dịch vụ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cung cấp

Theo các quy định quy định tại Điều 86 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, các tuyên bố sau đây được đưa ra:

– Công ty chứng khoán đã được cấp giấy phép tham gia hoạt động môi giới có quyền cung cấp các dịch vụ sau:

+ Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán thuộc các nhà đầu tư cá nhân. + Tham gia phân phối chứng khoán hoặc hoạt động như một đại lý phân phối chứng khoán. + Quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán. + Cung cấp dịch vụ liên quan đến quản lý danh mục chủ sở hữu chứng khoán cho các doanh nghiệp khác.

– Các công ty chứng khoán đã được ủy quyền tự kinh doanh chứng khoán được phép giao dịch chứng khoán thông qua tài khoản tự bán của mình và cũng được phép đầu tư, góp vốn, phát hành chứng khoán và cung cấp sản phẩm tài chính để bán.

– Công ty chứng khoán đã được cấp giấy phép kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán được hưởng dịch vụ tư vấn liên quan đến chứng từ chào bán chứng khoán, làm thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, làm đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán, tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp, tư vấn quản lý và tư vấn chiến lược, hướng dẫn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán và hỗ trợ kiểm kê doanh nghiệp.

Quy định về các dịch vụ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cung cấp

– Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định tại khoản 32 Điều 4 của Luật này. Cụ thể:

“ Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.”

– Hơn nữa, ngoài các dịch vụ quản lý nói trên, công ty chứng khoán chỉ được cung cấp các dịch vụ tài chính bổ sung theo quy định của pháp luật, sau khi báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ tài chính đó của công ty chứng khoán nếu công ty này vi phạm các quy định pháp luật hoặc gây rủi ro cho hệ thống thị trường chứng khoán.

– Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư nước ngoài, với mục tiêu chính là đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, nó giám sát việc quản lý các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tuân thủ luật pháp liên quan. Công ty cũng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

– Các công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được độc quyền tham gia các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Tương tự như vậy, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chỉ được phép cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đối với vốn huy động từ nước ngoài.

– Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm điều chỉnh chính xác hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty chứng khoán. Điều này bao gồm quy định các dịch vụ được cung cấp, cũng như đình chỉ và ngừng công việc liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ tài chính khác của công ty chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về các dịch vụ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cung cấp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook