Quy định về biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 (Phần 1)

Người tập sự hành nghề công chứng thay đổi nơi cư trú sang tỉnh khác có được thay đổi nơi tập sự không?

Quy định về biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán

Quy định về biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán

Theo quy định của pháp luật chứng khoán tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý sau: Cảnh báo; kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt.

1. Cảnh báo

Theo Điều 13 Thông tư 91/2020/TT-BTC, biện pháp xử lý cảnh báo đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng  tiêu chuẩn an toàn tài chính được quy định như sau:

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo trong các trường hợp sau:

+ Tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong  cả 3 tháng báo cáo  liên tục. hoặc

+ Tỷ lệ vốn khả dụng  được xác nhận hoặc  kiểm toán bởi tổ chức kế toán công đã đăng ký nhỏ hơn 150% và 180%. hoặc

+ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong trường hợp cơ quan kiểm toán được chấp thuận có ý kiến ​​không chấp nhận (hoặc có ý kiến ​​trái ngược), không có ý kiến ​​(hoặc không có ý kiến) hoặc có sổ lấy ý kiến. Trong báo cáo này, loại trừ một số chỉ tiêu, tỷ lệ vốn khả dụng sẽ từ 150% trở lên và dưới 180% do vốn khả dụng.

– Thời gian cảnh báo kéo dài từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đưa vào tình trạng cảnh báo cho đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  quyết định đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng cảnh báo.

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xem xét dỡ bỏ trạng thái cảnh báo đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán nếu tỷ lệ vốn khả dụng của tổ chức này đạt  180% trở lên trong 3 tháng liên tục.

Trong trường hợp đó, tỷ lệ vốn khả dụng cho kỳ báo cáo gần nhất cần được kiểm toán bởi  kiểm toán viên được phê duyệt. Các tổ chức, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia về việc khắc phục tình trạng cảnh báo theo phụ lục số của Thông tư này.

Quy định về biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán

2. Quy định kiểm soát

Theo Điều 14 Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định  biện pháp hành chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng  tiêu chuẩn an toàn tài chính:

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định quản lý tổ chức kinh doanh chứng khoán  trong các trường hợp sau:

+ Tỷ lệ vốn khả dụng lớn hơn hoặc bằng 120% và nhỏ hơn 150% trong 3 tháng liên tục ở tất cả các kỳ báo cáo. hoặc

+ Tỷ lệ vốn khả dụng  được xác nhận hoặc  kiểm toán bởi tổ chức kế toán công đã đăng ký lớn hơn hoặc bằng 120% và nhỏ hơn 150%. hoặc

+ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong trường hợp cơ quan kiểm toán được chấp thuận có ý kiến ​​không chấp nhận (hoặc có ý kiến ​​trái ngược), không có ý kiến ​​(hoặc không có ý kiến) hoặc có sổ lấy ý kiến. Ngoại trừ một số chỉ tiêu trong báo cáo này, tỷ lệ vốn hiệu dụng sẽ từ 120% trở lên và dưới 150%, tùy thuộc vào vốn hiệu dụng loại trừ tác động.

– Thời gian kiểm soát không quá 12 tháng kể từ ngày công ty giao dịch chứng khoán nộp hồ sơ.

– Sau thời hạn 4 tháng kể từ ngày chuyển sang trạng thái kiểm soát, Sở sẽ tạm dừng giao dịch  một số công ty chứng khoán thành viên không vượt qua được  trạng thái kiểm soát. Việc đình chỉ giao dịch của công ty chứng khoán thành viên trên sàn giao dịch  kết thúc khi vị trí chi phối của công ty chứng khoán bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định thu hồi.

Quy định về biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán

Trình tự, thủ tục đình chỉ giao dịch đối với công ty chứng khoán thành viên thực hiện theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hủy đăng ký tổ chức kinh doanh chứng khoán nếu tỷ lệ vốn khả dụng đạt  180% trở lên trong 3 tháng liên tục.

Trong kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán được chấp thuận và tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc khắc phục tình trạng hành chính theo phụ lục số của Thông tư này.

Theo Điều 15 Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phương án khắc phục chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục. Cụ thể như sau:

– Phương án khắc phục phải được xây dựng cho hai (02) năm kế tiếp, có lộ trình, điều kiện, thời hạn và kế hoạch thực hiện chi tiết tới hàng tháng, quý. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán điều chỉnh phương án khắc phục tại bất cứ thời điểm nào nếu xét thấy là không khả thi, không phù hợp với điều kiện thị trường hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật.

– Phương án khắc phục bao gồm những biện pháp sau:

+ Bán các tài sản có mức độ rủi ro cao; hạn chế, ngừng mua cổ phiếu quỹ;

+ Thu hồi nợ; bán lại cổ phần, phần vốn góp cho chủ nợ;

+ Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý doanh nghiệp; tổ chức lại bộ máy quản lý, nhân sự, cắt giảm nhân viên;

+ Thu hẹp phạm vi và địa bàn hoạt động; đóng cửa một số chi nhánh, phòng giao dịch; rút bớt nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

+ Dừng việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận; thực hiện tăng vốn theo quy định của pháp luật;

+ Hợp nhất, sáp nhập với tổ chức kinh doanh chứng khoán cùng ngành nghề, cùng loại theo quy định của pháp luật;

+ Các biện pháp khác không trái với các quy định của pháp luật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook