Quy định về áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế năm 2023

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài

Quy định về áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
Đối với một văn bản quy phạm pháp luật việc quy định các luật áp dụng phải tuân theo nguyên tắc và trình tự áp dụng nhất định của văn bản quy phạm pháp luật đó. Dưới đây là luật áp dụng của Luật Đầu tư công 2019.

Luật áp dụng của Luật Đầu tư công 2019 được quy định cụ thể tại Điều 3 Luật Đầu tư công 2019 lần lượt là áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Quy định về áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Áp dụng Luật Đầu tư công

Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư công 2019 quy định việc áp dụng Luật Đầu tư công như sau:

“1. Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động đầu tư công phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động đầu tư công phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan. Các quy định khác của pháp luật có liên quan sẽ tùy thuộc vào quy phạm pháp luật mà Luật Đầu tư công quy định. Ví dụ như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch….

Quy định về áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Áp dụng điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý quốc tế, do các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thoả thuận xây dựng nên, nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau, thông qua các quy phạm gọi là quy phạm điều ước. Điều ước quốc tế có thể là phổ cập hoặc không phổ cập, toàn cầu hoặc khu vực, đa phương hoặc song phương.

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Đầu tư công 2019 quy định việc áp dụng điều ước quốc tế như sau:

“2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.”

Như vậy, trong trường hợp luật quốc gia là Luật Đầu tư công có những quy định khác với quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì sẽ ưu tiên áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế. Quy định này tuân thủ theo nguyên tắc áp dụng luật quốc gia và điều ước quốc tế.

Tuy nhiên chỉ áp dụng điều ước quốc tế khi luật quốc gia – Luật Đầu tư công không có quy định về vấn đề đó hoặc có quy định nhưng quy định đó khác với luật quốc gia – Luật Đầu tư công.

Quy định về áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Áp dụng thỏa thuận quốc tế

Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ký kết nước ngoài, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế (theo Khoản 1 Điều 2 Luật Thỏa thuận quốc tế 2020).

Theo Khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư công 2019 quy định về việc áp dụng thỏa thuận quốc tế như sau:

“3. Việc thực hiện chương trình, dự án đầu tư công tại nước ngoài tuân thủ quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài.”

Đối với những chương trình, dự án đầu tư công được thực hiện tại nước ngoài thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công phải tuân thủ các quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài.

Ngoài ra việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (theo Khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư công 2019).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook