Quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản năm 2022

Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa hai người nhằm trao đổi quyền và nghĩa vụ của mình

Một bên (bên mua bảo hiểm) đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, bên kia (công ty bảo hiểm) có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm. bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm (sự kiện được bảo hiểm là sự kiện pháp lý mà doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã trả một số tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm) sẽ có một số tiền bảo hiểm hoặc bồi thường nhất định (Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm).

Có ba loại hợp đồng bảo hiểm, là:

– Hợp đồng bảo hiểm con người

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản

– Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Ở đây, hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm trong đó đối tượng được bảo hiểm là tài sản (bao gồm quyền tài sản, bao gồm bất động sản, tiền, chứng khoán và tài sản cá nhân), bất động sản hiện có và hình thành trong tương lai, nhưng thực chất là bảo hiểm, của cải tương lai của bạn ở rủi ro lớn.

Đối với người được bảo hiểm (người bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường chỉ được giao kết đối với tài sản hiện có), đồng thời, sự kiện được bảo hiểm phải làm mất mát, hư hỏng hoặc mất mát đột ngột một giá trị nhất định của tài sản được bảo hiểm đó.

quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Các quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Mục đích của các quy định về bảo đảm là đảm bảo nghĩa vụ và quyền của những người trong quan hệ bảo hiểm (hợp đồng bảo hiểm tài sản) áp dụng yếu tố bảo đảm để bảo vệ giá trị của tài sản. Nếu các bên có trách nhiệm tuân thủ an toàn không tuân thủ các quy định này dẫn đến thiệt hại tài sản của người được bảo hiểm, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm của bên kia hoặc số tiền bồi thường sau tai nạn.

Trách nhiệm của bên được bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 50 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, người được bảo hiểm phải thực hiện:

– Các quy định về phòng cháy, chữa cháy (như luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản pháp luật có liên quan)

– Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động (như luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật có liên quan)

– Những quy định khác của pháp luật có liên quan

Mục đích thực hiện các quy định về an toàn này nhằm bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm, nếu người được bảo hiểm không thực hiện trách nhiệm này thì khi tài sản bị thiệt hại thì người được bảo hiểm cũng có lỗi, nên tiền bồi thường không thể ở mức cao nhất (bằng với giá thị trường) mà bị khấu trừ số tiền bồi thường Căn cứ vào mức lỗi của người được bảo hiểm.

quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 50 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, doanh nghiệp bảo hiểm có các quyền sau:

– Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm (tài sản), tức kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm liên quan đến quy định về an toàn của bên được bảo hiểm.

– Khuyến nghị, yêu cầu người được bảo hiểm áp dụng các biện pháp phòng, hạn chế rủi ro. Nếu người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền án định một thời hạn để người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đó. Hết thời hạn, nhưng biện pháp bảo đảm an toàn vẫn không được thực hiện thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tăng phí bảo hiểm hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

– Được áp dụng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm (tài sản) khi có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm hoặc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook