Quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động đào tạo năm 2023

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính được quy định như thế nào?

Quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động đào tạo

Quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động đào tạo
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có việc thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường chuyên biệt; trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học).

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Thủ tục và thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục đại học hoạt động đào tạo được quy định tại Điều 27 của Luật Giáo dục đại học như sau:

Điều 27. Thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học

Chính phủ quy định cụ thể điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, đại học và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đại học, trường đại học công lập; quyết định cho phép thành lập trường đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học thì có thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với trường đại học và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.”

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với trường đại học và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động đào tạo

Điều kiện để cơ sở giáo dục đại học được cho phép hoạt động đào tạo

Căn cứ theo Luật Giáo dục đại học thì cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng.

Căn cứ vào Điều 23 của Luật Giáo dục đại học thì cơ sở giáo dục đại học được cho phép hoạt động đào tạo khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học. Căn cứ vào Điều 22 của Luật Giáo dục đại học thì cơ sở giáo dục đại học được thành lập hoặc cho phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có dự án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đã được phê duyệt. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch và các nội dung sau đây:

  • Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển hệ thống giáo dục đại học.
  • Phê duyệt các tiêu chuẩn để thực hiện kế hoạch tổng thể của trường đại học.
  • Xây dựng không gian và phân bổ nguồn lực cho phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển nhân lực trình độ cao, vùng kinh tế trọng điểm, vùng xã hội khó khăn phát triển – tình hình kinh tế.

+ Có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học về việc thành lập cơ sở giáo dục đại học và xác nhận về quyền sử dụng đất.

+ Có xác nhận về khả năng tài chính đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục đại học của cơ quan có thẩm quyền.

+ Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện khác theo quy định của Luật Đầu tư.

– Sở hữu đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, nhà ở sinh viên và cơ sở thể thao để đáp ứng nhu cầu giáo dục. Công trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, giáo viên và nhân viên theo nội dung dự án đã cam kết.

– Cung cấp chương trình đào tạo, giáo trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định.

– Có đủ đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đồng thời đạt chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ trong tổ chức;

– Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để duy trì và phát triển hơn nữa hoạt động của Trường.

– Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Hậu quả pháp lý khi cơ sở giáo dục đại học không triển khai hoạt động đào tạo

– Trước hết, sau thời hạn 04 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục đại học không được cho phép hoạt động đào tạo thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hết hiệu lực.

– Sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định cho phép hoạt động đào tạo có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục đại học không triển khai hoạt động đào tạo thì quyết định cho phép hoạt động đào tạo hết hiệu lực.

Quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động đào tạo

Nội dung hồ sơ của cơ sở giáo dục đại học đề nghị thực hiện hoạt động đào tạo

Hồ sơ đề nghị thực hiện hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Điều 90 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Điều 90. Thủ tục để trường đại học hoạt động đào tạo

Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo;

b) Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập trường;

c) Chương trình đào tạo;

d) Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo:

– Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý;

– Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục;

– Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.”

Trình tự thực hiện

– Trường đại học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo của trường đại học.

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường đại học hoạt động đào tạo. Nếu hồ sơ không đáp ứng được các quy định tại khoản 2 Điều này, trong vòng 30 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả về tình trạng hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động đào tạo của trường.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động đào tạo

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook