Quy định phạt tiền đến 50.000.000 đồng khi vi phạm khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh năm 2023

Các hình thức khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Quy định phạt tiền đến 50.000.000 đồng khi vi phạm khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

Quy định phạt tiền đến 50.000.000 đồng khi vi phạm khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Khai quật khảo cổ là khái niệm luật định, được định nghĩa tại  Khoản 6 Điều 3 Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL, hợp nhất từ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL (Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009) và văn bản sửa đổi, bổ sung là Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL (Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011), theo đó:

Khai quật khảo cổ học là hoạt động khoa học nhằm nghiên cứu địa tầng của di chỉ khảo cổ và tìm kiếm, thu thập di vật khảo cổ và các loại di tích của quá khứ để xác định rõ nội dung, giá trị lịch sử, hóa học, khoa học của địa điểm khảo cổ.

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH 2013 Hợp nhất Luật Di sản văn hóa nêu rõ: Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần và vật chất. có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. thế hệ ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

• Di tích lịch sử, văn hóa là các công trình, địa điểm, di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó và có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học.

• Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm kết hợp cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến ​​trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học.

Nội dung:

Việc khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh là tác động tới những vật chất tồn tại thuộc về giá trị lịch sử, được gìn giữ qua bao đời và cần phải có những hiểu biết nhất định. Do đó, pháp luật phải đặt những chế tài riêng biệt về xử phạt hành chính, quy định cụ thể tại Điều 24, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Quy định phạt tiền đến 50.000.000 đồng khi vi phạm khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Thăm dò, khai quật khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép.

Khoản 5, 6, Điều 3, VBHN 3210/VBHN-BVHTTDL quy định:

  • Thăm dò khảo cổ là việc đào có tính chất thử nghiệm địa điểm khảo cổ với diện tích nhỏ nhằm bước đầu khẳng định sự tồn tại của địa điểm khảo cổ, phạm vi, niên đại, tính chất của địa điểm khảo cổ.
  • Khai quật khảo cổ là hoạt động khoa học nhằm nghiên cứu địa tầng của địa điểm khảo cổ và tìm kiếm, thu thập di vật khảo cổ, các loại dấu tích của quá khứ để xác định rõ nội dung, giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học của địa điểm khảo cổ.

Một trong những yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ là giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ. Tất cả các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động này chỉ được làm những gì được quy định trong nội dung giấy phép được cấp. Các hành vi khác ngoài phạm vi được coi là bất hợp pháp và không được nhà nước bảo vệ.

Nếu Nghị định 158/2013/ND-CP xử phạt hành vi này với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng thì tại Nghị định 38/2021/ND-CP mức phạt tối thiểu tăng gấp 4 lần, từ 20.000.000 đồng lên 40.000.000 đồng.

Quy định phạt tiền đến 50.000.000 đồng khi vi phạm khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

b. Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch, dự án và thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 166/2018/ND-CP quy định: Lập quy hoạch bảo tồn, cải tạo, phục hồi di tích là việc xác định nội dung, biện pháp nhằm bảo tồn, tu bổ, phục hồi các yếu tố. nguồn gốc di tích, định hướng tổ chức không gian các hạng mục xây dựng mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tạo lập môi trường cảnh quan phù hợp trong khu vực di tích (sau đây gọi là quy hoạch di tích).

Vì vậy, việc bảo tồn, cải tạo, phục hồi các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh phải phù hợp với quy hoạch, dự án, thiết kế thẩm mỹ, có sự thừa nhận của cơ quan công quyền có liên quan (Bộ Văn hóa, Thể thao và Phát triển Du lịch) thông qua các văn bản và các biện pháp được quy định tại Nghị định 166/2018/ND-CP vì nó ảnh hưởng đến nhiều người cũng như giá trị của di tích nếu không có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.

Vì vậy, khi sửa chữa, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh không phù hợp với quy hoạch, dự án, thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt thì mức phạt tăng lên đáng kể so với quy hoạch, dự án, thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. /ND-CP, từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Thăm dò, khai quật khảo cổ không có giấy phép.

Một trong ba điều kiện cần thiết để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ là phải có giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ.

Để thực hiện việc này, tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ gửi một (01) hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ và các tổ chức, cá nhân được tiến hành các hoạt động liệt kê dưới đây trên thực tế.

Khi không có giấy phép thì được hiểu là tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hành vi này tại Nghị định 158/2013/ND-CP quy định mức phạt từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và Nghị định 38/2021/ND-CP tăng mức phạt từ 20.000.000 đồng lên 30.000.000 đồng.

b. Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh mà không có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tương tự ở trên, khi bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh phải có trong quy hoạch di tích,, chịu sự quản lý nhà nước về di sản văn hóa đối với mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực này bằng Văn bản đồng ý được cấp sau khi nộp đủ hồ sơ.

Khi bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh mà không có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nâng mức phạt tiền lên từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng thành từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi vi phạm.

3. Quy định phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với việc khai quật và phục hồi trái phép tại các địa điểm khảo cổ. Một trong bốn hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình khai quật khảo cổ học là tự ý khai quật, đào bới để làm xáo trộn hoặc có nguy cơ làm hư hỏng, phá hủy di chỉ khảo cổ, di vật khảo cổ; trao đổi, mua bán, vận chuyển trái phép di vật khảo cổ.

Tùy tiện ở đây có nghĩa là khi chưa được phép của cơ quan quản lý di sản, cá nhân, tổ chức này tiếp tục khai quật, trục vớt trái phép tại các di chỉ khảo cổ. Trong khi đó, hoạt động này chỉ hợp pháp khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nâng mức phạt tối đa cao hơn Nghị định 158/2013/ND-CP cũ, từ mức phạt 15.000.000 đồng lên 25.000.000 đồng lên mức phạt 40.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Nhìn chung, Nghị định 38/2021/ND-CP về cơ bản được xây dựng, bổ sung trên cơ sở Nghị định 158/2013/ND-CP nhưng mức phạt tăng lên đáng kể và số vụ vi phạm vẫn giữ nguyên. Theo đó, mức phạt tối thiểu là 20.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hoạt động khai quật khảo cổ, bảo quản, sửa chữa, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định phạt tiền đến 50.000.000 đồng khi vi phạm khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook