Quy định mới về đăng ký tên chi nhánh, văn phòng đại diện 2021

Quy định mới về đăng ký tên chi nhánh, văn phòng đại diện 2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, được chính thức áp dụng từ ngày 04/01/2021.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 01/2021 đã có quy định mới về việc đăng ký tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Cụ thể:

“Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.”

Trong khi đó, trước đây, tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 78/2015/NĐ- CP chỉ quy định:

“Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt”

Như vậy, từ ngày 04/01/2021, Chính phủ đã hướng dẫn cụ thể về tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Cụ thể:

– Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh;

– Tên viết tắt là tên được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài…

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook