Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa năm 2023

Quy định về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân năm 2023

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Nghị định 38/2021/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2020, quy định chi tiết các hình thức xử phạt chính, hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. văn hóa và quảng cáo. Trong đó bao gồm các quy định cụ thể và chi tiết về việc bảo vệ di sản văn hóa.

Mục lục bài viết

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Làm hư hại hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

Hiện vật bị hư hỏng sẽ mất đi giá trị ban đầu. Để tránh những tình huống rủi ro, nhà nước quy định việc khen thưởng và xử phạt đối với hành vi vi phạm hành vi này.

Đặc biệt, Điều 70 Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định: “Người phát hiện di sản văn hóa mà không tự nguyện công bố, cố ý chiếm đoạt hoặc có hành vi gây thiệt hại, phá hủy đều tùy thuộc vào bản chất của hàng hóa. vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; Trong trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; Di sản văn hóa này đã bị nhà nước tịch thu.

Vì vậy, cá nhân, tổ chức vi phạm, làm hư hỏng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đưa vào danh sách kiểm kê di tích của địa phương sẽ bị phạt tiền lên tới 30.000.000 đồng với mức 40.000.000 đồng.

b. Không có văn bản đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với di tích cấp tỉnh hoặc không có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt khi xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II.

Khu bảo vệ II là khu vực xung quanh hoặc liền kề với khu bảo vệ I nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường – sinh thái của di tích và là khu vực được phép xây dựng các công trình phục vụ bảo vệ, sinh thái nhằm phát huy giá trị của di tích. Việc xác định di tích không có khu bảo vệ II được áp dụng trong trường hợp di tích nằm trong khu dân cư hoặc gần công trình xây dựng cố định.

Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc khu bảo vệ II đối với di tích cấp tỉnh phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản, đối với di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt phải được Bộ trưởng chấp thuận bằng văn bản của Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của di tích. Vì vậy, nếu hành vi này xảy ra sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

c. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan.

Kiếm lợi nhuận có nghĩa là chiếm đoạt số tiền không thuộc về mình cho các hoạt động cộng đồng. Mê tín dị đoan lợi dụng niềm tin của người khác vào các yếu tố tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng để tác động họ theo đuổi những mục tiêu không lành mạnh.

Trong khi bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đồng nghĩa với việc phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích của toàn xã hội; Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Góp phần tạo ra những giá trị văn hóa mới, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam và phát triển giao lưu văn hóa quốc tế.

Vì vậy, lợi dụng việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa để thu lợi cá nhân hoặc hoạt động mê tín là vi phạm pháp luật, bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Còn giá trị của di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nằm ở tính độc đáo và tuổi thọ của chúng, mà dù trải qua bao nhiêu năm phát triển hay công nghệ hiện đại cũng không thể đạt được những công trình này. quá khứ. Vì vậy, việc phá hủy hoặc làm biến đổi những yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh gây tổn hại nghiêm trọng và làm giảm giá trị di tích văn hóa.

Vì vậy, tính chất nguy hiểm cũng như khó khăn trong việc khắc phục đòi hỏi cá nhân, tổ chức vi phạm phải bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

b. Lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Đất thuộc di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh là một trong những đối tượng được nhà nước quản lý chặt chẽ, trong khuôn khổ quy hoạch tổng thể của từng địa phương và không ai được lấn chiếm, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết phải sử dụng đất chứa đựng các di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh vào mục đích khác thì việc chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan phê duyệt.

Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới quyết định phân loại. của những di tích lịch sử, văn hóa và những địa điểm đẹp như tranh vẽ này.

Lấn chiếm đất thuộc di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh là lấn chiếm đất công, đất do nhà nước quản lý trong mọi trường hợp là vi phạm pháp luật và bị phạt tiền từ 40.000 đồng trở lên. 000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

c. Sử dụng trái phép di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Như đã nói ở trên, mục đích của việc bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh là phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội; Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế.

Do đó, tất cả các cá nhân, tổ chức bảo vệ, tham gia, liên quan đến hoạt động của di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đều phải lấy các mục đích trên làm tiền để để sử dụng và có nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện. Sử dụng trái phép di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

d. Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép theo quy định.

Giấy phép đối với bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là sự cho phép của cơ quan nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện làm bản sao. Việc làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đều phải được sự cho phép. Khi không được cho phép mà thực hiện đồng nghĩa với việc làm những việc mà pháp luật cấm và trở thành hình thức “làm lậu bản sao” di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi này chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

đ. Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp.

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, khu du lịch và di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc hợp pháp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đối với từng di vật, cổ vật, bảo vật nêu trên. trên thuộc sở hữu của Nhà nước.

Với hành vi mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích, cổ vật, bảo tàng trên lãnh thổ Việt Nam. Các vật thể quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp có tính chất nghiêm trọng. và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mất mát. Vì vậy, mức xử phạt theo pháp luật là phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

e. Làm hư hại nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

Khác với thiệt hại, hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Một món đồ bị hư hỏng có nghĩa là nó mất đi giá trị ban đầu và có rất ít hoặc không có khả năng sửa chữa. Để tránh những tình huống rủi ro, nhà nước quy định việc khen thưởng và xử phạt đối với hành vi vi phạm hành vi này.

Đặc biệt, Điều 70 Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định: “Người phát hiện di sản văn hóa mà không tự nguyện công bố, cố ý chiếm đoạt hoặc có hành vi gây thiệt hại, phá hủy đều tùy thuộc vào bản chất của hàng hóa vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; Trong trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; Di sản văn hóa này đã bị nhà nước tịch thu.

Hành vi làm hư hỏng nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa, khu du lịch đã được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook