Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa năm 2023 (Phần 2)

Trường hợp nào được hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Nghị định 38/2021/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2020, quy định chi tiết các hình thức xử phạt chính, hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. văn hóa và quảng cáo. Trong đó bao gồm các quy định cụ thể và chi tiết về việc bảo vệ di sản văn hóa.

Nội dung:

Di sản văn hóa được hiểu rộng rãi là những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Di sản được tạo thành từ những “kho báu” do thiên nhiên ban tặng, là kết quả của sự sáng tạo và bảo tồn của tổ tiên chúng ta qua nhiều thế kỷ. Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, theo đó:

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn liền với một cộng đồng hoặc một cá nhân, những vật thể, không gian văn hóa gắn liền, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng. không ngừng được tái tạo và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua truyền miệng và nghề nghiệp. truyền tải, hiệu suất và các hình thức khác.

Di sản văn hóa vật thể bao gồm các sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Trong trường hợp vi phạm trong lĩnh vực di sản văn hóa, các biện pháp xử phạt được quy định cho từng hành vi vi phạm.

Đối với những hành vi vi phạm cụ thể, pháp luật có thể quy định một hoặc nhiều khung hình phạt chính khác nhau. Trong mỗi khung xử phạt, pháp luật có thể quy định một hoặc nhiều loại hình phạt chính. Nhưng khi áp dụng, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính, có thể kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục kèm theo.

Đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ di sản văn hóa quy định tại Điều 20 Nghị định 38/2021/ND-CP, hình thức xử phạt chính là phạt tiền, nhằm tước đoạt tài sản một số tiền nhất định. tịch thu công quỹ nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích vật chất, kinh tế của cá nhân, tổ chức vi phạm, gây hậu quả tiêu cực về tài sản. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong các trường hợp sau:

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Còn giá trị của di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nằm ở tính độc đáo và tuổi thọ của chúng, mà dù trải qua bao nhiêu năm phát triển hay công nghệ hiện đại cũng không thể đạt được những công trình này. quá khứ. Vì vậy, việc phá hủy hoặc làm biến đổi những yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh gây tổn hại nghiêm trọng và làm giảm giá trị di tích văn hóa.

Vì vậy, tính chất nguy hiểm cũng như khó khăn trong việc khắc phục đòi hỏi cá nhân, tổ chức vi phạm phải bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

b. Lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Đất thuộc di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh là một trong những đối tượng được nhà nước quản lý chặt chẽ, trong khuôn khổ quy hoạch tổng thể của từng địa phương và không ai được lấn chiếm, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết phải sử dụng đất chứa đựng các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh vào mục đích khác thì việc chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan phê duyệt.

Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới quyết định phân loại. của những di tích lịch sử, văn hóa và những địa điểm đẹp như tranh vẽ này.

Lấn chiếm đất thuộc di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh là lấn chiếm đất công, đất do nhà nước quản lý trong mọi trường hợp là vi phạm pháp luật và bị phạt tiền từ 40.000 đồng trở lên. 000 đồng đến 50.000.000 đồng.

c. Sử dụng trái phép di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Như đã đề cập ở trên, mục tiêu của việc bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh là phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích toàn xã hội; Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Góp phần tạo ra những giá trị văn hóa mới, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam và phát triển giao lưu văn hóa quốc tế.

Vì vậy, mọi cá nhân, tổ chức bảo vệ, tham gia, tham gia vào các hoạt động di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đều phải lấy mục đích nêu trên là tiền sử dụng và có nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện. Sử dụng trái phép di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

d. Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép theo quy định.

Giấy phép đối với bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là sự cho phép của cơ quan nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện làm bản sao. Việc làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đều phải được sự cho phép. Khi không được cho phép mà thực hiện đồng nghĩa với việc làm những việc mà pháp luật cấm và trở thành hình thức “làm lậu bản sao” di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi này chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

đ. Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp.

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, khu du lịch và di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc hợp pháp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đối với từng di vật, cổ vật, bảo vật nêu trên. trên thuộc sở hữu của Nhà nước.

Với hành vi mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích, cổ vật, bảo tàng trên lãnh thổ Việt Nam. Các vật thể quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp có tính chất nghiêm trọng. và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mất mát. Vì vậy, mức xử phạt theo pháp luật là phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

e. Làm hư hại nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

Khác với thiệt hại, hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Một món đồ bị hư hỏng có nghĩa là nó mất đi giá trị ban đầu và có rất ít hoặc không có khả năng sửa chữa. Để tránh những tình huống rủi ro, nhà nước quy định việc khen thưởng và xử phạt đối với hành vi vi phạm hành vi này.

Đặc biệt, Điều 70 Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định: “Người phát hiện di sản văn hóa mà không tự nguyện công bố, cố ý chiếm đoạt hoặc có hành vi gây thiệt hại, phá hủy đều tùy thuộc vào bản chất của hàng hóa vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

Trong trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; Di sản văn hóa này đã bị nhà nước tịch thu. Hành vi làm hư hỏng nghiêm trọng hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa hoặc khu du lịch đã được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook