Quy định hình thức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với kê khai không trung thực trong hồ sơ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích năm 2023

Yêu cầu với học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với kê khai không trung thực trong hồ sơ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với kê khai không trung thực trong hồ sơ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Nghị định 38/2021/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2020, quy định chi tiết các hình thức xử phạt chính, các biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục đối với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. khu vực. văn hóa và quảng cáo. Có quy định cụ thể, chi tiết về chứng chỉ hành nghề bảo quản, sửa chữa, phục hồi di tích, mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Nội dung:

Di tích là dấu vết của quá khứ còn sót lại dưới lòng đất hoặc trên mặt đất và có ý nghĩa văn hóa, lịch sử. Giá trị của di tích nằm ở tuổi thọ và những chi tiết, nét độc đáo do tổ tiên nó tạo ra trong quá khứ. Vì vậy, việc bảo quản, sửa chữa và phục hồi di tích là một trong những hoạt động cụ thể cần có sự hiểu biết nhất định nếu chúng không gây hư hại hoặc mất mát tài sản hiện có.

Hình thức xử phạt chính là hình thức xử phạt áp dụng đối với từng cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính mà không phụ thuộc vào các hình thức xử phạt khác (xử phạt bổ sung) của hệ thống xử phạt. Bao gồm cảnh cáo và phạt tiền. Trong trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, hình thức xử phạt chính là phạt tiền, nhằm tước đoạt một số tiền nhất định của cá nhân, tổ chức vi phạm.

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với kê khai không trung thực trong hồ sơ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với kê khai không trung thực trong hồ sơ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Hành vi phạm tội này nhằm mục đích tịch thu công quỹ nhà nước. gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích vật chất, kinh tế của cá nhân, tổ chức vi phạm, gây thiệt hại về tài chính. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sau:

 • Đối với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong việc lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch, trùng tu di tích quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 166/2018/ND-CP là các tổ chức, cá nhân tham gia nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và trùng tu di tích (sau đây gọi là nhiệm vụ quy hoạch di tích), quy hoạch di tích, lập dự án trùng tu di tích và lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật.

Việc trùng tu di tích phải có đủ năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định của pháp luật. về di sản văn hóa và xây dựng.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, sửa chữa, phục hồi di tích bao gồm:

 • – Chứng chỉ hành nghề khai thác, tu bổ di tích:
 • Được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
 • Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.
 • Đã tham gia tư vấn lập ít nhất 01 (một) quy hoạch di tích hoặc ít nhất 02 (hai) dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích được phê duyệt.

Quy định hình thức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với kê khai không trung thực trong hồ sơ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

– Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
 • Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;
 • Đã tham gia tư vấn lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích đã được phê duyệt.

– Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
 • Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chỉ huy trưởng công trường thi công tu bổ di tích;
 • Có đội ngũ nghệ nhân, thợ lành nghề trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

– Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;
 • Có ít nhất 02 (hai) người có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

Sau khi đáp ứng quy định trên, Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nơi tổ chức hành nghề tu bổ di tích có trụ sở trên địa bàn. Hồ sơ cấp 01 bộ gồm:

 • Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích);
 • Bản sao có công chứng hoặc chứng thực chứng chỉ hoặc chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích;
 • Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích liên quan đến hoạt động xin cấp Chứng chỉ hành nghề (Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích).
 • Bản khai phải có xác nhận của tổ chức nơi người đó đã làm việc hoặc đang làm việc; người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận;
 • Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, hành nghề kỹ sư xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động xin cấp Chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
 • 02 (hai) ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp.

Như vậy, có thể hiểu rằng, hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là có sự chênh lệch giữa điều kiện thực tế của cá nhân, tổ chức với thông tin được cung cấp ở những giấy tờ trên. Hành vi này khi vi phạm thì chịu mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với kê khai không trung thực trong hồ sơ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook