Quy định về giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng năm 2022

Thế nào là hóa đơn hợp pháp? Xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Quy định về giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Nguyên tắc giám sát của cộng đồng được thể hiện trong hoạt động đầu tư công, hoạt động quản lý nhà nước khác, trong hoạt động thực hiện các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước cũng chịu sự giám sát của cộng động.

Phạm vi ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước bao gồm: các khoản thu ngân sách nhà nước, các khoản chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước, tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước.

Cụ thể việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây?

Giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng được quy định tại Điều 16 Luật Ngân sách nhà nước 2015 và cụ thể tại Điều 52 Nghị định 163/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 như sau:

Quy định về giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng

Quy định về giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định:

“1. Ngân sách nhà nước được giám sát bởi cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng…”

Theo đo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các thành viên của Mặt trận tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc thông qua các thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, đề nghị giám sát; chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát ngân sách nhà nước theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

Nội dung giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định:

Nội dung giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng gồm:

+ Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng năm;

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 15 của Luật này.

Quy định về giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng

Hình thức giám sát

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 52 Nghị định 163/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 như sau:

+ Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực ngân sách nhà nước liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

+ Tổ chức đoàn giám sát;

+ Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giám sát và các cơ quan có liên quan

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 52 Nghị định 163/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 quy định cơ quan, đơn vị, tổ chức được giám sát và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sau đây:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung giám sát cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;

+ Xem xét giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời kiến nghị của nhân dân kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về nhưng vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

+ Thực hiện công khai nội dung giải quyết, giải trình kiến nghị của nhân dân, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về hoạt động giám sát.

Trên đây là các quy định về hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook