Quy định điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm năm 2023

Quyền và nghĩa vụ của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Quy định điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm. Kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch tài chính được lập cho thời hạn 5 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm. Kế hoạch tài chính 05 năm xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của ngân sách nhà nước.

Định hướng chính về tài chính và ngân sách của chính phủ. Số thu và cơ cấu thu nội địa, thu từ dầu thô và thu thuần từ hoạt động xuất  nhập khẩu. Mức chi và cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, chi thường xuyên.

Định hướng về bội chi tài khóa, hạn chế nợ nước ngoài, nợ quốc gia và nợ quốc gia của quốc gia; Giải pháp chính để thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch tài chính 05 năm gồm kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia và kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kế hoạch tài chính 05 năm được sử dụng để:

+ Làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước;

+ Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương; cân đối, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính công và ngân sách nhà nước trong trung hạn; thúc đẩy việc công khai, minh bạch ngân sách nhà nước;

+ Định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm.

Khi có sự thay đổi điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm thì sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017. Cụ thể như sau:

Quy định điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm

Đối với kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia

+ Trường hợp mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm quốc gia thay đổi hoặc có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh khiến cân đối ngân sách nhà nước, khả năng huy động các nguồn vốn có đột biến lớn, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án điều chỉnh, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định cùng thời điểm trình dự toán ngân sách năm điều chỉnh kế hoạch;

+ Việc lập kế hoạch điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia (nếu có) thực hiện theo đúng trình tự và mốc thời gian đối với việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia;

Quy định điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm

Đối với kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

+ Trường hợp mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của địa phương thay đổi hoặc có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh khiến cân đối ngân sách của địa phương, khả năng huy động các nguồn vốn có đột biến lớn.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì xây dựng phương án điều chỉnh, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến, rồi gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cùng thời điểm trình dự toán ngân sách năm điều chỉnh kế hoạch;

+ Việc lập kế hoạch điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu có) theo đúng trình tự và mốc thời gian đối với việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Trên đây là quy định về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm đối với kế hoạch tài chính 05 và đối với kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm. Do đó, giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về Quy định điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm năm 2023

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook