Quản lý nhà nước về hải quan năm 2022

Quản lý nhà nước về hải quan cùng với việc mở rộng hợp tác thương mại và phát triển, các nước cũng đang đặt ra cho mình nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả và hiệu quả kinh doanh. Quản lý nhà nước chuyên ngành, trong đó có quản lý hải quan nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh của quốc gia mình.

Vì vậy, các quốc gia đặc biệt quan tâm đến cơ quan hải quan nhà nước và xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động đặc biệt của cơ quan nhà nước. Quản lý nhà nước về hoạt động hải quan cần được phân biệt với hoạt động hải quan thực tế. Nếu xác định rằng hoạt động hải quan là một hoạt động đặc biệt và cụ thể do các cơ quan hải quan này thực hiện nhằm đảm bảo việc tổ chức và thực hiện có hiệu quả các hoạt động hải quan trên thực tế.

Quản lý nhà nước về hải quan

Nội dung quản lý nhà nước về hải quan

Nội dung quản lý nhà nước về hải quan bao gồm:

+ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hải quan;

+ Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức hải quan;

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phương pháp quản lý hải quan hiện đại;

+ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Hải quan Việt Nam;

+ Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan;

+ Thống kê nhà nước về hải quan;

+ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hải quan;

+ Hợp tác quốc tế về hải quan.

+ Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền pháp luật về hải quan;

Cơ quan quản lý hải quan

+ Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hải quan.

Chính phủ thống nhất Quản lý nhà nước về hải quan trong phạm vi toàn quốc. Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

+ Tổng cục hải quan

Tổng cục hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ tài chính giúp Bộ trưởng Bộ tài chính thực hiện chức năng Quản lý nhà nước.

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới ttong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Chính phủ;

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật hải quan; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về hải quan; hỗ ượ đối tượng nộp thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện thống kê nhà nước về hải quan.

Thực hiện hợp tác quốc tế về hải quan theo phân công, phân cấp của Bộ trường Bộ tài chính và quy định của pháp luật. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các chủ trương, biện pháp Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập. khẩu.

Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong ngành hải quan.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỉ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

+ Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hải quan.

+ Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về hải quan tại địa phương.

+ Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước về hải quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về quản lý nhà nước về hải quan. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quản lý nhà nước về hải quan năm 2022

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook