Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Có phải báo trước khi ký phụ lục hợp đồng lao động không?

Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Có phải báo trước khi ký phụ lục hợp đồng lao động không?

Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Có phải báo trước khi ký phụ lục hợp đồng lao động không?

Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Theo Điều 22 Bộ luật Lao động 2019, phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Như vậy, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận không thể tách rời, dùng để quy định chi tiết hoặc sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng lao động.

Các loại phụ lục hợp đồng lao động

Có 02 dạng phụ lục hợp đồng lao động, bao gồm:

– Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động;

– Phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động

Lưu ý về nội dung phụ lục hợp đồng lao động

– Phụ lục hợp đồng lao động không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Có phải báo trước khi ký phụ lục hợp đồng?

Tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

Điều 33. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.”

Như vậy, nếu ký phụ lục để sửa đổi bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo trước 03 ngày làm việc về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: ……………./PLHĐLĐ)

 Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Địa chỉ:………………………………………………………….………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:……………………….………………………………….

Chức vụ:………………………. làm đại diện.

 

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:……………………….. Quốc tịch:……………………………….…………………………………….

Sinh ngày……… tháng ……. năm ……… tại……………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………….. cấp ngày…../…../…… tại

Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày……./……/……… tại

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……………………………… ký ngày …./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …………………………… , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

                  Người lao động                                                             Người sử dụng lao động

                         (Ký tên)                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

                   Ghi rõ Họ và Tên                                                                      Ghi rõ Họ và tên

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Có phải báo trước khi ký phụ lục hợp đồng lao động không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook