Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023

Công chức là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về công chức theo đó:

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………, ngày…. tháng…. năm ……

(Dán ảnh 4×6) PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1):

…………………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2):

…………………………………………………………………

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: …………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: ………………………

Số điện thoại di động để báo tin: ……………………………… Email: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………
Tình trạng sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: …………………kg
Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………………………
Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………
  1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH
Mối quan hệ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…..)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cơ sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng chỉ Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng, chứng chỉ
  1. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)
Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm Cơ quan, tổ chức công tác
  1. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………

  1. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Hướng dẫn điền phiếu dự tuyển viên chức năm 2023 

Cách điền phiếu dự tuyển viên chức có thể tham khảo như sau:

(1) Mục Vị trí dự tuyển: Ghi đúng tên vị trí theo chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.

(2) Mục đơn vị dự tuyển: Ghi tên cơ quan, tổ chức đăng ký dự tuyển.

* I. Thông tin cá nhân:

(1) Họ và tên: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN C.

(2) Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh. Ví dụ: 01/02/1991.

(3) Nam/Nữ: Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam/Nữ.

(4) Dân tộc: Ghi theo giấy khai sinh. Ví dụ: Kinh, Hoa, Chăm, Mường

(5) Số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp: Ghi đúng và đầy đủ thông tin được cấp trên CMND hoặc thẻ CCCD.

(6) Số điện thoại di động để báo tin: Ghi rõ, đầy đủ số điện thoại liên hệ và số điện thoại này đơn vị phải liên lạc được khi cần thiết và địa chỉ email nếu có.

(7) Quê quán: Ghi rõ 3 cấp Phường/Xã/Thị trấn, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố.

(8) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác, đầy đủ thông tin.

(9) Chỗ ở hiện nay (để báo tin): Ghi chính xác, đầy đủ địa chỉ đang ở để liên lạc khi cần gửi thông báo kết quả điểm tuyển dụng và kết quả trúng tuyển viên chức.

(10) Tình trạng sức khỏe, chiều cao, cân nặng: Căn cứ theo kết luận của Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng.

(11) Thành phần bản thân hiện nay: Ghi rõ: sinh viên mới tốt nghiệp, viên chức hoặc lao động hợp đồng hoặc chưa có việc làm.

(12) Trình độ văn hóa: Ghi rõ 12/12 chính quy hoặc 12/12 bổ túc văn hóa.

(13) Trình độ chuyên môn: Khai theo văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển. Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn cao nhất được cấp.

(14) Loại hình đào tạo của văn bằng chuyên môn tại mục: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn cao nhất được cấp. Ví dụ: Chính quy, tại chức,…

* II. Thông tin cơ bản về gia đình: 

Ghi đầy đủ, chính xác thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác của cha, mẹ, anh, chị, em và con.

* III. Thông tin về quá trình đào tạo:

(1) Ghi đầy đủ, chính xác tất cả văn bằng chuyên môn, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành có liên quan đến yêu cầu của vị trí việc làm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp.

Đối với thí sinh có nhiều bằng chuyên môn thì phải ghi đầy đủ tất cả các thông tin có liên quan đến các văn bằng trên theo thứ tự quá trình học từ thấp đến cao.

(2) Tên trường, cơ sở đào tạo cấp: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn, chứng chỉ được cấp.

(3) Trình độ văn bằng, chứng chỉ:

– Đối với văn bằng: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn được cấp.

– Đối với chứng chỉ: Ghi đầy đủ, chính xác theo chứng chỉ đào tạo chuyên ngành (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp.

(4) Ghi rõ chuyên ngành đào tạo (theo bảng điểm).

(5) Ghi rõ ngành đào tạo (theo bằng tốt nghiệp).

(6) Hình thức đào tạo: Ghi rõ: Chính quy, tại chức,…

* IV. Thông tin quá trình công tác (nếu có): 

Ghi quá trình công tác có liên quan đến vị trí dự tuyển đến nay.

* V. Miễn thi ngoại ngữ, tin học: 

Bỏ trống nếu tham dự xét tuyển

* VI. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ: 

Bỏ trống nếu tham dự xét tuyển

* VII. Đối tượng ưu tiên:

Ghi rõ có thuộc đối tượng ưu tiên theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị;

Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook