Phạm vi ngân sách nhà nước năm 2022 (Phần 1)

Thế nào là hóa đơn hợp pháp? Xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Phạm vi ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước dự kiến ​​và thực hiện vào một thời điểm nhất định, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ, công việc của ngân sách nhà nước quyết định. Vậy ngân sách nhà nước bao gồm những gì? Hãy cùng khám phá điều này qua bài viết sau đây.

Phạm vi của ngân sách nhà nước  quy định tại Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước bao gồm: thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, các khoản chi ngân sách nhà nước và tổng số ngân sách nhà nước cho nhà nước vay, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc nợ nần từ ngân sách nhà nước.

Phạm vi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định thu ngân sách nhà nước bao gồm:

“a) Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;

b) Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương;

d) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.”

Cụ thể các khoản thu trên như sau:

+ Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của các luật thuế.

+ Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ.

+ Lệ phí do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.

+ Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện, sau khi trừ phân được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật.

+ Các khoản nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh tế của Nhà nước, gồm:

– Lãi được chia cho nước chủ nhà và các khoản thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí;

– Thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước;

– Các khoản thu hồi vốn của Nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế;

– Chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước;

– Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (bao gồm cả gốc và lãi), trừ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

+ Huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

+ Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước quản lý.

+ Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

+ Tiền sử dụng đất; tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng khu vực biển; tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

+ Thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định tại Điều 11 Luật ngân sách nhà nước.

+ Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật.

+ Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, cho cơ quan nhà nước ở địa phương.

+ Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Phạm vi ngân sách nhà nước

Phạm vi chi ngân sách nhà nước

Theo Khoản 2 Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định chi ngân sách nhà nước bao gồm:

“a) Chi đầu tư phát triển;

b) Chi dự trữ quốc gia;

c) Chi thường xuyên;

d) Chi trả nợ lãi;

đ) Chi viện trợ;

e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.”

Cụ thể các khoản chi ngân sách như sau:

+ Chi đầu tư phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án theo các lĩnh vực; Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

+ Chi dự trữ quốc gia.

+ Chi thường xuyên cho các lĩnh vực: Quốc phòng; An ninh và trật tự, an toàn xã hội; Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề; Sự nghiệp khoa học và công nghệ; Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình; Sự nghiệp văn hóa thông tin; Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn; Sự nghiệp thể dục thể thao; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế;

Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội bao gồm: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam;

Hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật; Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

+ Chi trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản tiền do Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh vay.

+ Chi viện trợ của ngân sách trung ương cho các Chính phủ, tổ chức ngoài nước.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

+ Chi cho vay theo quy định của pháp luật.

+ Chi chuyển nguồn từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.

+ Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Phạm vi ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook