Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2022

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Ngân sách Nhà nước 2015. Luật ngân sách nhà nước là đạo luật xác định  nhiệm vụ, quyền hạn lập, kiểm soát, giám sát và chính thức hóa ngân sách nhà nước, cũng như của các tổ chức nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước bao cấp, khắc phục những hạn chế; bảo đảm phát huy vai trò của ngân sách nhà nước;

Nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý tài chính – ngân sách; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới; xây dựng hệ thống tài chính tin cậy, công khai, minh bạch, tăng cường kỷ cương, kỷ luật  quản lý ngân sách.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Ngân sách Nhà nước được quy định lần lượt tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Phạm vi điều chỉnh

Theo Điều 1 Luật Ngân sách Nhà nước quy định phạm vi điều chỉnh của luật này như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.”

Phạm vi điều chỉnh của Luật ngân sách nhà nước là quy định bao gồm việc lập, chấp hành, chỉnh lý, kiểm soát, xét duyệt và quyết toán ngân sách nhà nước, trong đó xác định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Phạm vi áp dụng  luật ngân sách ở các nước phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức của hệ thống ngân sách nhà nước. Ở những nước có hệ thống ngân sách thống nhất bao gồm cả ngân sách cấp bang và ngân sách chính quyền địa phương, luật ngân sách được áp dụng bình đẳng đối với mọi hoạt động ngân sách cấp bang và chính quyền địa phương.

Ở các quốc gia tách biệt ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương,  luật ngân sách nhà nước chỉ áp dụng đối với các chức năng của ngân sách nhà nước.

Hệ thống ngân sách quốc gia của Việt Nam được tổ chức theo một hệ thống thống nhất bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, vì vậy Luật ngân sách quốc gia được áp dụng  cho tất cả các chức năng ngân sách của chính quyền các cấp, cũng như một số nước, như Luật Ngân sách Nhà nước của Trung Quốc, Luật Ngân sách của Liên bang Nga…

Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước: Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện. Việc ban hành chính sách thu ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc cân đối ngân sách trong trung hạn, dài hạn và thực hiện các cam kết về hội nhập quốc tế.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Cân đối ngân sách nhà nước dựa trên nguyên tắc tổng thu từ thuế, phí và lệ phí lớn hơn tổng chi hiện hành và phải tăng thêm bằng tích lũy chi đầu tư phát triển; trường hợp bội chi thì mức bội chi phải thấp hơn chi đầu tư phát triển để cân đối thu, chi ngân sách; Trường hợp đặc biệt, chính phủ trình quốc hội thảo luận và quyết định. trường hợp kết dư ngân sách được sử dụng để trả vốn và lãi vay ngân sách nhà nước.

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

Bội chi ngân sách trung ương được bù đắp từ các nguồn sau:

Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật;

Vay ngoài nước từ các khoản vay của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế, không bao gồm các khoản vay về cho vay lại.

Bội chi ngân sách chính quyền địa phương: Chi tiêu ngân sách chính quyền địa phương ở cấp tiểu bang bị lãng phí. Bội chi ngân sách địa phương chỉ được sử dụng để đầu tư cho các dự án trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Thâm hụt ngân sách của chính quyền địa phương được trang trải bằng các khoản vay trong nước. Vay nợ và tín dụng trong nước khác theo quy định của pháp luật Thâm hụt ngân sách địa phương được tổng hợp thành thâm hụt ngân sách chính phủ và được Quốc hội thông qua.

Chính phủ quy định điều kiện phê duyệt bội chi ngân sách địa phương phải bảo đảm khả năng trả nợ của địa phương và phù hợp với bội chi chung ngân sách nhà nước.

Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương:

Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp;Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp;

Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn hoặc bằng chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Đối tượng áp dụng

Theo Điều 1 Luật Ngân sách Nhà nước quy định phạm vi điều chỉnh của luật này như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội.

Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

Các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước.”

Luật ngân sách nhà nước và các quy định về hoạt động ngân sách nhà nước của các cấp chính quyền nhà nước trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước là cơ sở pháp lí cơ bản của hoạt động ngân sách nhà nước ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thuộc các đối tượng trên khi áp dụng Luật này sẽ thuộc đối tượng áp dụng và chịu sự quản lý của Luật Ngân sách nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook