Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm năm 2022

Trình tự, thủ̉ tục tại ngoại cho bị can, bị cáo năm 2022

Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy:

– Tư cách đại lý bảo hiểm được xác lập dựa trên hợp đồng đại lý bảo hiểm (hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm – chủ thể kinh doanh bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức để các cá nhân, tổ chức này thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm)

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các bên.

Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Các bên tham gia giao kết thỏa thuận các điều kiện

Căn cứ vào Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm bao gồm:

Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm

Tên và địa chỉ của đại lý bảo hiểm là nội dung xác định tư cách đại lý bảo hiểm của chủ thể trong hợp đồng đại lý bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm có thể là cá nhân, hoặc tổ chức, nên tên và địa chỉ của đại lý bảo hiểm cũng phải thể hiện được chủ thể này là có tư cách cá nhân hoặc tổ chức.

Ví dụ:

– Đối với cá nhân: Phạm Văn A, địa chỉ là nơi thường trú, tạm trú của ông Phạm Văn A

– Đối với tổ chức: Công ty TNHH ABC, địa chỉ là nơi đặt trụ sở chính của công ty

Tên, địa của của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm là một trong hai bên giao kết hợp đồng bảo hiểm, cùng với đại lý bảo hiểm. Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm thể hiện rõ tư cách của doanh nghiệp bảo hiểm (là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần), và địa chỉ phải là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm

Nội dung và phạm vi hợp đồng đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung đại lý bảo hiểm mà đại lý bảo hiểm thực hiện, trong phạm vi nghiệp vụ, địa bàn mà đại lý bảo hiểm hoạt động, dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ cụ thể của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm do các bên tự do thỏa thuận. Tuy nhiên, các quyền và nghĩa vụ này phải được đảm bảo ở mức cân bằng và phù hợp đối với từng chủ thể.

Ví dụ: Đại lý bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện một số hoạt động đại lý bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thì cũng được quyền hưởng các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho đại lý bảo hiểm một phần tương đương với phần trách nhiệm thực hiện của đại lý bảo hiểm.

Hoa hồng đại lý bảo hiểm

Hoa hồng đại lý bảo hiểm phát sinh khi hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm thành công. Theo đó, đại lý bảo hiểm được hưởng phần trăm doanh thu qua hợp đồng bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm. Mức hoa hồng đại lý do các bên thỏa thuận.

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng phải quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm vì không có hợp đồng đại lý bảo hiểm vô thời hạn.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp được các bên thỏa thuận một cách tự do, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc giải quyết tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, kinh doanh bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook