Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vàoKhoản 5 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.”

Do đó:

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) được thành lập Căn cứ vàopháp luật về doanh nghiệp

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm. Các lĩnh vực này đều là các lĩnh vực nhiều rủi ro về mặt tài chính, vì vậy cần phải đạt các điều kiện nhất định để doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động.

– Các điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm:

+ Điều kiện chung để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

+ Điều kiện thành lập doanh nghiệp

+ Điều kiện riêng để thành lập công ty cổ phần bảo hiểm hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm (chỉ có công ty cổ phần với công ty trách nhiệm hữu hạn mới được là doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm)

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 60 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, có 06 nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm:

Quản lý Quỹ và đầu tư vốn

Đây là hoạt động quản lý Quỹ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm sử dụng thu và chi. Một trong các hình thức chi là đầu tư vốn để phát triển Quỹ hoặc để tăng tiền bồi thường, tiền trả bảo hiểm cho người được bảo hiểm, người thụ hưởng

Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm

Hoạt động bảo hiểm được hiểu một cách khái quát như sau: Là hoạt động sinh lời của công ty bảo hiểm, dựa vào đó công ty bảo hiểm gánh chịu rủi ro của người được bảo hiểm, dựa trên việc người mua hợp đồng đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm

người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm. Căn cứ vào đây, đây là nội dung của các hoạt động chung nhất của công ty bảo hiểm, diễn ra trên cơ sở quan hệ bảo hiểm giữa người được bảo hiểm (công ty bảo hiểm) và việc mua bảo hiểm của bên kia dựa trên cơ sở mưu cầu lợi nhuận.

Tái bảo hiểm là một hoạt động sinh lời của công ty bảo hiểm, tức là công ty bảo hiểm nhận phí bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm nhận phí bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm hoặc cam kết bồi thường các trách nhiệm được bảo hiểm. Do đó, tái bảo hiểm là sự chuyển giao trách nhiệm bảo hiểm từ người bảo hiểm này sang người bảo hiểm khác, người tái bảo hiểm trở thành đối tượng bảo hiểm khác và người bảo hiểm trở thành người tái bảo hiểm.

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Giám định tổn thất

Giám định tổn thất là hoạt động được thực hiện khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, nhẳm xác định mức độ tổn thất để làm căn cứ xác định mức bồi thường cho người được bảo hiểm. Hoạt động này có thể được thực hiện bởi doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm hoặc chủ thể khác có khả năng giám định tổn thất được chứng nhận.

Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất

Hoạt động này xây dựng các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro, tổn thất cho doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Ngoài ra, DNBH thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro, tổn thất ở mức có thể.

Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

Giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn là các nghiệp vụ gắn liền với các hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc ủy quyền cho một chủ thể đủ khả năng thực hiện các nghiệp vụ này.

Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Chú ý: Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook