Nội dung của Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Trách nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền năm 2022

Nội dung của Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Nội dung của Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Họp đại hội thành viên

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 17. Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm: đại hội thành lập, đại hội thường niên và đại hội bất thường.

Trong đó:

– Đại hội thành lập bao gồm các thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Đại hội thường niên và đại hội bất thường bao gồm tất cả các thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (được tổ chức thường niên hoặc bất thường).

Đại hội thành viên có vai trò quan trọng trong việc quyết định xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng như các hoạt động chính và quan trọng nhất của tổ chức, cần phải có sự chấp thuận của các thành viên, như:

Phương án hoạt động, kế hoạch kinh doanh và tài chính trong năm tiếp Căn cứ vào; huy động bổ sung vốn; bầu, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các chức danh khác (nếu có) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Họp Đại hội thành viên bao gồm:

– Họp Đại hội thành viên sáng lập: Cuộc họp được tổ chức sau 03 tháng kể từ khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, giữa các thành viên sáng lập, thảo luận về điều lệ tổ chức hoặc cơ cấu tổ chức, quản lý của tổ chức.

– Họp Đại hội thường niên: Cuộc họp được tổ chức sau 03 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính (31/12) hàng năm, để thảo luận về các vấn đề chung, tổng kết, nội dung về hoạt động phát triển, định hướng trong năm tài chính tiếp Căn cứ vào của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Họp Đại hội bất thường: Cuộc họp được tổ chức bất thường bởi Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát do 1/3 số thành viên của tổ chức yêu cầu hoặc 01/3 số thành viên của tổ chức yêu cầu hoặc do có các vấn đề cấp bách vượt quá quyền hạn giải quyết của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Nội dung của Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Nội dung của đại hội thành viên

Theo Điều 21 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, có 09 nội dung của Đại hội thành viên (các thành viên thảo luận và quyết định các vấn đề này), bao gồm:

Phương án hoạt động, kế hoạch kinh doanh và tài chính trong năm tiếp theo của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Ngược lại với nội dung báo cáo, phương án hoạt động, kế hoạch kinh doanh và tài chính trong năm tiếp theo của tổ chức tương hỗ là định hướng phát triển của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong tương lai. Phương án này thường được xây dựng bởi Hội đồng quản trị và được bàn luận, quyết định tại Đại hội thành viên thường niên.

Chỉ trong trường hợp phương án hoạt động, kế hoạch kinh doanh và tài chính có vấn đề trong việc thực hiện (hoặc tương tự), các thành viên Đại hội thành viên bất thường mới thảo luận và quyết định về chúng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

Hoạt động báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thường diễn ra tại Đại hội thành viên thường niên, hoặc Đại hội thành viên bất thường (trong trường hợp vấn đề cẩn thảo luận của Đại hội thành viên bất thường có liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát).

Việc báo cáo này nhằm giúp các chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ nắm bắt được các thông tin cơ bản về hoạt động quản lý, kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong thời gian gần.

Hoàn trả vốn thành lập; trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật; giảm phí bảo hiểm cho các thành viên trong năm tài chính tiếp theo theo đề nghị của Hội đồng quản trị

Đây là nội dung được thực hiện khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ đã đi vào hoạt động trong một thời gian, đã có lợi nhuận và có khả năng hoạt động ổn định.

Việc hoàn trả vốn thành lập, trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật hay giảm phí bảo hiểm cho các thành viên trong năm tài chính tiếp theo cũng được đem ra thảo luận và quyết định trong Đại hội thành viên thường niên, hoặc Đại hội thành viên bất thường, nhằm đảm bảo các quyền của thành viên với tư cách là chủ sở hữu (đầu tư vào tổ chức bảo hiểm tương hỗ) và bên mua bảo hiểm (bên đóng phí bảo hiểm).

Nội dung này không chỉ được quyết định bởi Đại hội thành viên mà còn phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính.

Quyết định huy động vốn bổ sung

Nội dung huy động vốn bổ sung trong trường hợp tổ chức bảo hiểm tương hỗ cần mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động, hoặc đang gặp vấn đề tài chính và cần vốn bổ sung để cân bằng tài chính.

Dù là trong trường hợp nào, các thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng có quyền quyết định về việc có huy động vốn bổ sung không, huy động mức vốn bổ sung là bao nhiêu, để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thành viên (tại Đại hội thành viên thường niên hoặc Đại hội thành viên bất thường).

Nội dung của Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Bầu, bãi miễn các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đều được Đại hội thành viên thường niên bầu ra.

Đối với bãi miễn các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thì thực hiện tại Đại hội thành viên thường niên hoặc Đại hội thành viên bất thường.

Nội dung này không chỉ được quyết định bởi Đại hội thành viên mà còn phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính.

Hợp nhất, chia tách, sáp nhập giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ làm chấm dứt sự tồn tại của tổ chức này (có thể thay vào đó là một tổ chức khác).

Các thành viên phải thảo luận về việc hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ có làm ảnh hưởng tới quyền của các thành viên không, nếu ảnh hưởng thì xử lý như thế nào (các phương án của thành viên), quyền và tư cách thành viên sau khi hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể.

Các nội dung này được thảo luận và quyết định trong Đại hội thành viên thường niên hoặc bất thường.

Nội dung này không chỉ được quyết định bởi Đại hội thành viên mà còn phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính.

Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các chức danh khác (nếu có) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đây là nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, quyền lợi cho các chủ thể trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý (do các chủ thể thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ).

Theo đó, nội dung này thường được thảo luận và quyết định trong Đại hội thành viên thường niên hoặc Đại hội thành viên bất thường (khi Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát có yêu cầu tổ chức).

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Điều lệ là quy định quan trọng của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Tại thời điểm đề nghị thành lập và hoạt động tổ chức bảo hiểm tương hỗ, các thành viên sáng lập đã phải hoàn thành cơ bản xây dựng Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ, Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải đảm bảo quy định của pháp luật thì mới được xem xét cấp Giấy phép.

Theo đó, sau khi được cấp Giấy phép, các thành viên sáng lập vẫn phải tiếp tục thảo luận về Điều lệ để thực hiện (thông qua Đại hội thành viên sáng lập) và có thể có quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ, hoặc trong quá trình hoạt động lâu dài, Điều lệ không còn phù hợp thì các thành viên có thể thảo luận và quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Đại hội thành viên thường niên hoặc bất thường.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ không được quyết định hoàn toàn bởi Đại hội thành viên mà còn phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính.

Những vấn đề khác theo đề nghị bằng văn bản của Hội đồng quản trị hoặc của ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Các vấn đề này không được trái với quy định của Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và có căn cứ trong đề nghị bằng văn bản của Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 1/3 tổng số thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ (có nêu tên thành viên và chữ ký rõ ràng). Nội dung này được thảo luận ở Đại hội thành viên bất thường.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nội dung của Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook