Những thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính năm 2022 (Phần 2)

Trách nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền năm 2022

Những thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính

Những thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Căn cứ vào đó:

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức, được thành lập Căn cứ vào quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm: Tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thành lập nếu được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Tuy nhiên, trước khi đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải giao kết hợp đồng phục vụ cho việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

– Mục đích thành lập tổ chức là nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên: Khác với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, tổ chức bảo hiểm tương hỗ không được thành lập dựa trên mục đích thu lợi nhuận qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà được thành lập nhằm hỗ trợ các thành viên trong tổ chức.

Ở đặc điểm này, tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các tổ chức nghề nghiệp hơn so với các doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài.

Những thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính

Những thay đổi phải được chấp thuận của bộ tài chính

2.4. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện là địa điểm nơi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm điều hành, phân phối tổ chức các hoạt động của doanh nghiệp, nơi xác định sự tồn tại thực tế của doanh nghiệp.

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Để hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải có quyền sử dụng đất đối với địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Vì vậy, khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức bảo hiểm tương hỗ thì tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng phải đề nghị thay đổi tới Bộ Tài chính.

Hồ sơ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện phải do người đại diện trước pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ ký.

2.5. Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động

Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động là các đầu mục quan trọng trong Giấy phép thành lập và hoạt động. Nếu tổ chức bảo hiểm tương hỗ không hoạt động đúng với nội dung và phạm vi hoạt động trong Giấy phép thành lập và hoạt động, thì có thể bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Nếu hết thời hạn hoạt động mà tổ chức bảo hiểm không được gia hạn thì tổ chức này phải chấm dứt hoạt động. Do đó, thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động cần phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính.

Thủ tục và hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động giống với thủ tục và hồ sơ đề nghị địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Những thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính

2.6. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc)

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) là người quản trị, điều hành, phải thỏa mãn các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ thì tổ chức bảo hiểm tương hỗ mới được thành lập.

Theo đó, khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) thì các chủ thể mới là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải thỏa mãn các điều kiện này và được sự chấp thuận (thông qua xem xét đơn đề nghị) của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày trước khi ra văn bản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo định kỳ hoặc giữa kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ, Tổng giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền phải có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị chấp thuận việc thay đổi.

Hồ sơ đề nghị thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) bao gồm:

– Biên bản cuộc họp về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ (nếu có)

– Văn bản đề nghị chấp thuận việc thay đổi;

– Lý lịch người dự kiến được bổ nhiệm có xác nhận của Hội đồng quản trị hoặc người có thẩm quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

– Dự kiến bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự của tổ chức bảo hiểm tương hỗ;

– Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ và năng lực chuyên môn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) dự kiến bổ nhiệm;

2.7. Chia, tách, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Chia, tách, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức tổ chức bảo hiểm tương hỗ, tương tự như chia, tách, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp. Đây là các trường hợp làm chấm dứt sự tồn tại (thay thế bằng sự tồn tại của một tổ chức khác hoặc không có sự phát sinh nào) hoặc làm thay đổi sự tồn tại của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Do đó, hoạt động này phải được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hồ sơ, thủ tục và thời hạn giải quyết yêu cầu chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể: Hồ sơ đề nghị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên đối với DN bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài?

  1. Thời hạn giải quyết các yêu cầu thay đổi

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, Bộ Tài chính phải:

– Có văn bản trả lời về việc chấp thuận

– Có văn bản trả lời về việc chấp thuận từ chối chấp thuận đề nghị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (phải nêu rõ lý do từ chối bằng văn bản).

Giấy phép điều chỉnh là một bộ phận không tách rời của giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Những thay đổi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được chấp thuận bởi Bộ Tài chính

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook