Có những loại hình lợi ích nào từ việc sử dụng nguồn gen?

Có những loại hình lợi ích nào từ việc sử dụng nguồn gen?

Có những loại hình lợi ích nào từ việc sử dụng nguồn gen? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Có những loại hình lợi ích nào từ việc sử dụng nguồn gen?

Có những loại hình lợi ích nào từ việc sử dụng nguồn gen?

Điều 21 Nghị định 59/2017/NĐ-CP quy định về các loại lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen như sau:

“Điều 21. Các loại hình lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

1. Các lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen bao gồm lợi ích bằng tiền hoặc lợi ích không bằng tiền.

2. Các lợi ích bằng tiền, bao gồm:

a) Tiền thu thập mẫu vật di truyền;

b) Tiền bản quyền;

c) Tiền nhượng quyền thương mại;

d) Các khoản tiền thanh toán một lần hoặc theo đợt theo thỏa thuận;

đ) Các lợi ích bằng tiền khác phát sinh trong quá trình sử dụng nguồn gen.

3. Các lợi ích không bằng tiền, bao gồm:

a) Chia sẻ kết quả nghiên cứu;

b) Quyền được tham gia hoạt động hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm thương mại;

c) Quyền được tiếp cận với thông tin khoa học, kỹ thuật liên quan;

d) Chuyển giao công nghệ cho Bên cung cấp nguồn gen;

đ) Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển nguồn gen;

e) Quyền sở hữu trí tuệ chung tương ứng với tỷ lệ đóng góp đối với kết quả sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen;

g) Các lợi ích không bằng tiền khác.”

Như vậy, lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen bao gồm các lợi ích bằng tiền và các lợi ích không bằng tiền. Cụ thể như sau:

– Các lợi ích bằng tiền, bao gồm:

+ Tiền thu thập mẫu vật di truyền;

+ Tiền bản quyền;

+ Tiền nhượng quyền thương mại;

+ Các khoản tiền thanh toán một lần hoặc theo đợt theo thỏa thuận;

+ Các lợi ích bằng tiền khác phát sinh trong quá trình sử dụng nguồn gen.

– Các lợi ích không bằng tiền, bao gồm:

+ Chia sẻ kết quả nghiên cứu;

+ Quyền được tham gia hoạt động hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm thương mại;

+ Quyền được tiếp cận với thông tin khoa học, kỹ thuật liên quan;

+ Chuyển giao công nghệ cho Bên cung cấp nguồn gen;

+ Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển nguồn gen;

+ Quyền sở hữu trí tuệ chung tương ứng với tỷ lệ đóng góp đối với kết quả sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen;

+ Các lợi ích không bằng tiền khác.

Cách thức chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen?

Cách thức chia sẻ lợi ích bằng tiền:

Điều 22 Nghị định 59/2017/NĐ-CP quy định về chia sẻ lợi ích bằng tiền như sau:

– Tỷ lệ chia sẻ lợi ích bằng tiền đối với sản phẩm được tạo ra từ quá trình sử dụng nguồn gen không thấp hơn 1% tổng doanh thu hàng năm của sản phẩm đó.

– Tỷ lệ chia sẻ lợi ích bằng tiền thu được từ việc chuyển giao nguồn gen, dẫn xuất của nguồn gen; sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo từ việc sử dụng nguồn gen phải đảm bảo cho Bên cung cấp không thấp hơn 2% tổng giá trị chuyển giao hoặc tổng tiền thu được từ việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ.

– Tổng lợi ích bằng tiền từ việc tiếp cận, sử dụng nguồn gen được chia sẻ cho các bên liên quan như sau:

+ Bên cung cấp là Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu bảo tồn, Chủ cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen thuộc nhà nước quản lý, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được nhà nước giao quản lý được chia sẻ 30% lợi ích bằng tiền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 70% lợi ích bằng tiền thu được còn lại nộp vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học;

+ Bên cung cấp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý nguồn gen được chia sẻ 50% lợi ích bằng tiền được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 50% lợi ích bằng tiền thu được còn lại nộp vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

Cách thức chia sẻ lợi ích không bằng tiền:

Điều 23 Nghị định 59/2017/NĐ-CP quy định về chia sẻ lợi ích không bằng tiền như sau:

– Việc chia sẻ lợi ích không bằng tiền phát sinh từ hoạt động sử dụng nguồn gen do các bên thỏa thuận và được ghi nhận tại Hợp đồng.

– Các đối tượng được chia sẻ lợi ích không bằng tiền, bao gồm: Bên cung cấp đối tác trong nước của Bên tiếp cận là tổ chức nước ngoài và các tổ chức, cá nhân liên quan khác.

– Khi công bố các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo từ sử dụng nguồn gen, các tổ chức, cá nhân phải ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ của nguồn gen đã tiếp cận.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Có những loại hình lợi ích nào từ việc sử dụng nguồn gen? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook