Những hoạt động điều tra, đánh giá đất đai năm 2022

dieu-tra-va-danh-gia-dat-dai

Những hoạt động điều tra, đánh giá đất đai năm 2022

dieu-tra-va-danh-gia-dat-dai

Các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai

Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

– Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai;
– Điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất;
– Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp;
– Thống kê, kiểm kê đất đai;
– Điều tra, thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất;
– Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.
Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 32 Luật Đất đai 2013 quy định nội dung điều tra, đánh giá đất đai bao gồm:
– Lấy mẫu, phân tích, thống kê số liệu quan trắc đất đai;
– Xây dựng bản đồ về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất;
– Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất;
– Xây dựng báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo về giá đất và biến động giá đất.

Công tác điều tra, đánh giá đất đai bao gồm những vấn đề gì?

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về lập đề cương dự án và dự toán kinh phí thực hiện dự án gồm các nội dung sau:

– Xác định sự cần thiết của dự án, gồm:

+ Xác định những căn cứ pháp lý và cơ sở xây dựng dự án;

+ Xác định thời gian thực hiện dự án, chủ đầu tư, chủ quản đầu tư, đơn vị lập dự án, đơn vị thực hiện dự án, đơn vị phối hợp thực hiện dự án.

– Đánh giá khái quát về hiện trạng tư liệu có liên quan đến dự án, gồm:

+ Đánh giá thực trạng các tư liệu, những công việc đã làm có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai;

+ Đánh giá mức độ sử dụng các tư liệu đã có cho dự án.

– Xác định nội dung, phương pháp thực hiện và sản phẩm của dự án, gồm:

+ Xác định nội dung của từng bước công việc thực hiện;

+ Xác định những phương pháp, giải pháp kỹ thuật – công nghệ để thực hiện;

+ Xác định sản phẩm của dự án và thời gian hoàn thành.

– Lập dự toán kinh phí dự án, gồm:

+ Xác định căn cứ lập dự toán kinh phí;

+ Xác định tổng dự toán kinh phí của dự án;

+ Xác định dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc của dự án.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án, gồm:

+ Công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện dự án;

+ Xây dựng tiến độ chung và tiến độ thực hiện từng nội dung công việc;

+ Dự kiến tiến độ cấp phát kinh phí để thực hiện các công việc của dự án.

– Tổng hợp, xây dựng dự án.

– Trình duyệt dự án.

Thẩm quyền tổ chức thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá đất đai:

Việc tổ chức thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá đất đai sẽ do Bộ tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Trong đó, Bộ tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo định kỳ 05 năm một lần và theo chuyên đề; Chỉ đạo việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của tình, thành phố trực thuộc trung ương; Và Tổng hợp, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước; Còn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của địa phương; và gửi kết quả về Bộ tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Những hoạt động điều tra, đánh giá đất đai năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook