Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trong hoạt động ngân sách nhà nước năm 2023

Dân công hỏa tuyến là ai? Chế độ trợ cấp một lần với dân công hỏa tuyến

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trong hoạt động ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước là tổng hợp các khoản thu và chi của nhà nước do cơ quan có thẩm quyền xác định và thực hiện trong một năm nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong hoạt động ngân sách nhà nước đó là Quốc Hội. Dưới Quốc hội có Ủy ban thường vụ Quốc hội; Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội; Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội cũng có nhiệm vụ và quyền hạn riêng trong hoạt động ngân sách nhà nước. Cụ thể, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trong hoạt động ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội

+ Ban hành pháp lệnh, nghị quyết về lĩnh vực tài chính – ngân sách theo quy định của pháp luật.

+ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

+ Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính – ngân sách.

+ Cho ý kiến về các chế độ chi ngân sách quan trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của đất nước do Chính phủ trình.

+ Quyết định về: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước; Bổ sung dự toán số tăng thu ngân sách nhà nước; phân bổ, sử dụng số tăng thu, số tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

+ Đình chỉ việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực tài chính – ngân sách trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất quyết định việc hủy bỏ các văn bản đó.

+ Cho ý kiến về các dự án luật, các báo cáo và các dự án khác về lĩnh vực tài chính – ngân sách do Chính phủ trình Quốc hội.

+ Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực tài chính – ngân sách trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài chính – ngân sách trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trong hoạt động ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội

+ Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và các báo cáo, dự án khác về lĩnh vực tài chính – ngân sách do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao.

+ Thẩm tra các chế độ chi ngân sách quan trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của đất nước do Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính – ngân sách; giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính – ngân sách.

+ Chủ trì thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách và phương án sử dụng số tăng thu, số tiết kiệm chi của ngân sách trung ương do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương về lĩnh vực tài chính – ngân sách.

+ Kiến nghị các vấn đề trong lĩnh vực tài chính – ngân sách.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trong hoạt động ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

+ Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tài chính – ngân sách; giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính – ngân sách trong lĩnh vực phụ trách.

+ Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, các cơ quan có liên quan của Chính phủ để thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước và các dự án, báo cáo khác về lĩnh vực tài chính – ngân sách được phân công phụ trách do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Kiến nghị các vấn đề về tài chính – ngân sách trong lĩnh vực phụ trách.

Trên đây là các nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trong hoạt động ngân sách nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trong hoạt động ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook