Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước năm 2022

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước dự kiến ​​và thực hiện vào một thời điểm nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ, công việc của ngân sách nhà nước quyết định. Trước hết, phải đảm bảo các nguyên tắc trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước, trong đó có nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước.

Cụ thể khi thực thi ngân sách nhà nước cần đẩm bảo các nguyên tắc, trong đó có nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước

Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước

Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 2015 như sau:

+ Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp (theo Khoản 1 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 2015).

+ Toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán, tổng hợp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp các khoản thu của ngân sách nhà nước thực hiện theo luật thuế và chế độ thu do pháp luật quy định.

Các khoản chi từ ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi có sự thẩm định của cơ quan có thẩm quyền và phải đảm bảo tuân thủ các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách và các đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính hoặc dự toán chi ngân sách, để việc thực hiện nhiệm vụ chi lặp đi lặp lại dẫn đến nợ khối lượng xây dựng cơ bản, nợ doanh nghiệp…

+ Bảo đảm ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ về phát triển kinh tế; xóa đói, giảm nghèo; chính sách dân tộc; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ và những chính sách quan trọng khác.

+ Việc bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh phí hoạt động của bộ máy nhà nước.

+ Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ.

Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước

Kinh phí cho hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Các khoản trợ cấp của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp nằm trong ngân sách của từng cấp ngân sách trình Riigikogu và Hội đồng nhân dân quyết định.

Trong việc thẩm định, thực hiện và chấm dứt các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phải tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Bảo đảm chi trả các khoản nợ lãi đến hạn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

+ Việc quyết định đầu tư và chi đầu tư chương trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải phù hợp với Luật đầu tư công và quy định của pháp luật có liên quan.

+ Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook