Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Các trường hợp quân nhân bị tước quân tịch

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch Công ty)

– Trưởng Ban kiểm soát; Trưởng Ban kiểm toán nội bộ; Kiểm soát viên (đối với trường hợp doanh nghiệp không thành lập Ban kiểm soát)

– Thành viên Hội đồng quản trị (thành viên Hội đồng thành viên)

– Tổng Giám đốc (Giám đốc); Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc)

– Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; kế toán trưởng; Giám đốc chi nhánh; Trưởng văn phòng đại diện; người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ; chuyên gia tính toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe); chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài)

Do vậy, người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là các chủ thể có nhiệm vụ, chức năng tổ chức, quyết định hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc đứng đầu các bộ phận chuyên môn trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nguyên tắc phân công chức vụ đối với người quản trị, điều hành

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, các chủ thể không được đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực (bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm).

Nguyên nhân do các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên có quyền hạn rất lớn trong việc quyết định các hoạt động cũng như điều hành nội bộ doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, nếu cùng là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của một doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực, có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động, bảo mật thông tin của doanh nghiệp.

Đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc); Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, khi phân công các chức vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc); Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) cần tuân theo các nguyên tắc sau:

(i) Các đối tượng được không được đảm nhiệm chức vụ:

– Các cá nhân làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác hoạt động trên cùng lĩnh vực tại Việt Nam thì không thể trở thành Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Nói cách khác, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) chỉ được làm việc cho một doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài cho cùng một lĩnh vực hoạt động, vì chủ thể này đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý các công việc hằng ngày của doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài, nên có thể biết về các bí mật kinh doanh, các hoạt động kinh doanh, nội bộ của doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài, nắm giữ các thông tin có thể nếu bị đối thủ trên thị trường biết được sẽ khiến doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm chịu thiệt hại.

– Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực thì không được trở thành Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Tương tự như trường hợp trên, do Tổng Giám đốc (Giám đốc) là đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý các công việc hằng ngày của doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài, cũng thường là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Do vậy nếu là thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác cũng hoạt động trong lĩnh vực này thì có thể không thực hiện được khả năng đại diện theo pháp luật, cũng như có thể để lộ các thông tin nội bộ cho đối thủ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nơi người này là Tổng Giám đốc (Giám đốc).

(ii) Trường hợp kiêm nhiệm:

Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ được kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu của tối đa của 01 chi nhánh / 01 văn phòng đại diện / 01 bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Theo đó, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm vẫn được kiêm nhiệm chức vụ khác, nhưng chỉ 01 chức vụ chuyên môn quản lý của 01 bộ phận duy nhất, để đảm bảo Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) có đủ khả năng thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình mà không bị sao nhãng bởi nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đối với Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, không có trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngược lại, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện có thể kiêm nhiệm chức vụ khác trong quá trình giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện.

Giống với Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu của tối đa của 01 chi nhánh / 01 văn phòng đại diện / 01 bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Việc giới hạn số chức vụ được kiêm nhiệm để đảm bảo tránh trưởng hợp lạm quyền, cũng như giảm các trách nhiệm cho một cá nhân (nếu một người đảm nhiệm nhiều chức vụ, người này phải thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, cũng như phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nhiệm vụ này, dễ dẫn đến quá tải, không làm tốt các nhiệm vụ được giao).

Đối với chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe; chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Theo Điểm d Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe; chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có các trách nhiệm và quyền như sau:

– Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

– Có quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và không được đồng thời kiêm nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc), kế toán trưởng, để đảm bảo minh bạch trong hoạt động kế toán, chuyên môn về kế toán tại doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài (tránh các trường hợp trục lợi từ chức vụ).

Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh nước ngoài

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh nước ngoài được kiêm nhiệm, nhưng chỉ được kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu của tối đa 01 bộ phận nghiệp vụ của chi nhánh đó.

Lý do tương tự với các trường hợp trên, tuy nhiên các bộ phận nghiệp vụ của chi nhánh nước ngoài hoàn toàn không tách rời khỏi chi nhánh nước ngoài (chi nhánh nước ngoài không được thành lập chi nhánh tại Việt Nam) nên phạm vi đối tượng được kiêm nhiệm có thể ít hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook